Piekļuves noteikumi

Click here to read the Terms of Access in English

MĀJAS LAPAS OPERATORS

Šo mājas lapu pārvalda Premier Farnell UK Limited, Anglijā un Velsā reģistrēta sabiedrība (reģistrācijas numurs 00860093) (darbojas ar nosaukumu, vai tiek saukts par “Farnell”, vai, kur konteksts to pieļauj – „mums”, „mēs” vai „mūsu”). Mūsu juridiskā adrese ir 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Mūsu Apvienotās Karalistes PVN maksātāja numurs ir: 169680322.

Visi paziņojumu attiecībā uz šo mājas lapu jāsūta uz adresi, e-pasta adresi, faksa numuru vai telefona numuru (izvēloties piemērotāko katram paziņojumam), kuri minētu mūsu mājas lapas Kontaktu sadaļā.

Ja jums nepieciešams sazināties ar mums saistībā ar šo mājas lapu jebkāda cita iemesla dēļ, lūdzu, adresējiet jūsu paziņojumu rakstiski mūsu mājas lapas administratoram, rakstot uz mūsu juridisko adresi, vai arī sūtot e-pastu uz info-lv@farnell.com.

Lūdzu, izlasiet Farnell mājas lapas piekļuves noteikumus, kas izklāstīti zemāk. Šie Piekļuves noteikumi ir pamats jūsu tiesībām piekļūt un lietot šo mājas lapu. Jūsu pieslēgšanās šai mājas lapai norāda, ka esat izlasījuši un sapratuši šos Piekļuves noteikumus, un ka jūs piekrītat, ka tie ir jums saistoši.

SVARĪGI: JŪS ATZĪSTIET UN APSTIPRINIET, KA ŠIE NOTEIKUMI VAR LAIKU PA LAIKAM TIKT MAINĪTI BEZ IEPRIEKŠĒJA PAZIŅOJUMA, UN KA ŠĀDAS IZMAIŅAS JUMS IR SAISTOŠAS NEKAVĒJOŠI KOPŠ TO SPĒKĀ STĀŠANĀS, KATRU REIZI, KAD JŪS PIESLĒDZATIES ŠAI MĀJAS LAPAI. JŪSU ATBILDĪBA IR ŠĪS LAPAS PERIODISKA APMEKLĒŠANA, LAI PĀRSKATĪTU TAJĀ BRĪDĪ SPĒKĀ ESOŠOS NOTEIKUMUS, KURI IR JUMS SAISTOŠI.

INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE UN PIEEJAMĪBA ŠAJĀ MĀJAS LAPĀ

Visi šajā mājas lapā pieejamie materiāli un informācija ir sagatavoti ar mērķi sniegt tikai vispārēju informāciju par mums un mūsu produktiem un (kur attiecināms) pakalpojumiem, kurus mēs pārdodam. Visa informācija un materiāli, kas publicēti šajā mājas lapā tiek sniegti labā ticībā jūsu ērtībām, un tos var jebkurā laikā izmantot tikai informācijas nolūkiem saskaņā ar šiem Piekļuves noteikumiem.

Mēs esam pielikuši pūles, lai nodrošinātu, ka šajā mājas lapā publicētā informācija un materiāli ir pareizi un spēkā esoši. Tomēr (maksimālajā likuma pieļautajā apmērā) mēs neizsakām nekādus apliecinājumus un garantijas (skaidri vai netieši izteiktas), ka šajā mājas lapā publicētā informācija un materiāli ir precīzi, visaptveroši, pārbaudīti vai pilnīgi. It sevišķi, mēs neizsakām nekādus apliecinājumus un garantijas (skaidri vai netieši izteiktas) attiecībā uz šīs informācijas vai materiālu piemērotību kādam konkrētam mērķim. Informācija šajā mājas lapā nesatur nekāda veida padomus un/vai ieteikumus. Farnell neuzņemas pienākumu atjaunot vai izlabot šajā mājas lapā publicēto informāciju un/vai materiālus, tomēr mēs paturam tiesības ieviest uzlabojumus un/vai izmaiņas (tajā skaitā, dzēšanu) produktos un/vai programmās, kuras aprakstītas šajā informācijā, kā arī izdzēst un/vai pārvietot jebkādu šādu informāciju vai materiālus jebkurā laikā un bez brīdinājuma.

Lai gan mēs cenšamies nodrošināt šīs mājas lapas normālu pieejamību 24 stundas diennaktī, mēs neuzņemamies atbildību, ja jebkāda iemesla dēļ šī mājas lapa jebkurā laikā kļūst nepieejama uz laika periodu, jeb vispār. Piekļuvi šai mājas lapai var īslaicīgi vai pastāvīgi pārtraukt bez brīdinājuma.

PRODUKTU APRAKSTI

Farnell šajā mājas lapā publicētā informācija var saturēt norādes vai mijnorādes uz Farnell produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kuri nav zināmi vai pieejami jūsu valstī. Šādas norādes nenozīmē, ka Farnell paredzētu šādu produktu, programmu vai pakalpojumu ieviešanu jūsu valstī. Jebkurā gadījumā, mēs iesakām konsultēties ar jūsu vietējo Farnell pārstāvi par informāciju attiecībā uz produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kuri varētu būt jums pieejami.

PIEKĻUVE UN INFORMĀCIJAS LIETOŠANA

Jūsu piekļuve šai mājas lapai ir stingri ierobežota līdz informācijas apskatei, izmantošanai, lejupielādei un saglabāšanai tikai jūsu likumīgajai personīgajai vai iekšējai uzņēmuma lietošanai. Jebkura piekļuve šai mājas lapai, kas atšķiras no šajos Piekļuves noteikumos minētās, kā arī jebkura piekļuve vai piekļuves mēģinājums pārējām Farnell datorsistēmas daļām vai citai, sistēmā jebkādos nolūkos esošai informācijai ir stingri aizliegta un var būt par pamatu zaudējumu piedzīšanas prasībai, un/vai tā rezultātā pret jums var tikt ierosināta krimināllieta.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU ATSAUCE

Šajā mājas lapā esošā informācija un materiāli ir aizsargāti ar mums piederošām vai licencētām autortiesībām un/vai intelektuālā īpašuma tiesībām (tajā skaitā, bet ne tikai, preču zīmju tiesībām, komercnoslēpumu un patentiem). Mēs, vai mūsu licenču devēji-trešās personas, saglabājam visas tiesības attiecībā uz šādu informāciju un materiāliem.

Jums ir atļauts lejupielādēt datora cietajā diskā un/vai izdrukāt atsevišķas šīs mājas lapas daļas personīgai lietošanai un informācijai, vai iekšējai lietošanai jūsu uzņēmumā tikai un vienīgi, ja jūs ievērojat visas autortiesību un citu īpašuma vai citas intelektuālā īpašuma tiesību atsauces, kuras oriģinālais materiāls satur visās lejupielādēs un/vai izdrukās. Jebkādas failu lejupielādes notiek uz jūsu pašu risku.

Jūs atzīstiet, ka visas īpašumtiesības uz šādu autortiesību materiālu un/vai materiālu, uz kuru attiecināmas citas intelektuālā īpašuma tiesības ir un paliek mūsu un mūsu trešo pušu licenču devēju likumiskās tiesības, un ka jūs neiegūstiet nekādas tiesības attiecībā uz šādiem materiāliem, izņemot augstāk minēto.

Šajā mājas lapā aprakstītie produkti, tehnoloģijas vai procesi var pakļauties citām mūsu, vai trešo pušu turētām intelektuālā īpašuma tiesībām un jūs neiegūstiet nekādas tiesības attiecībā uz šādiem produktiem, tehnoloģijām vai procesiem.

Jums nav tiesību reproducēt (kopā vai pa daļām), izmainīt, sadalīt, pārdalīt vai pārsūtīt, vai lietot jebkādiem komerciāliem nolūkiem (citiem, kā skaidri noteikts iepriekš) jebkuru informāciju un/vai materiālus no šīs mājas lapas bez mūsu skaidri izteiktas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

HIPERTEKSTA SAITES

Šī mājas lapa var saturēt saites uz vai no citām mājas lapām, kuras neuztur Farnell, un kuras nav no tā atkarīgas. Saites no šīs mājas lapas ir vienīgi ērtībai un informācijas nolūkos. Farnell nav atbildīga un tai nav kontroles pār šādu mājas lapu saturu, un tā neizsaka absolūti nekādus (skaidri vai netieši izteiktus) apliecinājumus un garantijas attiecībā uz jebkuru mājas lapu, kas ir saistīta ar šo mājas lapu. Jebkuras saites ietveršana uz/no šādām mājas lapām nenozīmē, ka Farnell apstiprina, sponsorē vai iesaka šīs lapas, to piedāvātājus, produktus un/vai pakalpojumus. Hiperteksta saites vai citi norādes materiāli uz šo mājas lapu citās mājas lapās vai dokumentos nav atļauti bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Piekļūstot šai mājas lapai, jūs aplieciniet un apstipriniet, ka jūsu ziņā ir veikt piesardzības pasākumus, lai pārliecinātos, ka jebkura jūsu lietošanai izvēlēta informācija un/vai materiāli, kurus satur un/vai kuri ir saistīti uz/no šīs mājas lapas, ir tīri no tādiem objektiem kā vīrusi, tārpi, Trojas zirgi vai citi destruktīva rakstura objekti.

FARNELL IESNIEGTA INFORMĀCIJA

Farnell nevēlas saņemt no jums konfidenciālu vai īpašumtiesību informāciju no šīs mājas lapas. Nosūtot Farnell jebkādus materiālus, piezīmes, ieteikumus, idejas, zīmējumus vai jebkādu citu informāciju, kontaktējoties ar mums no šīs mājas lapas (tajā skaitā, bet ne tikai, izmantojot jebkādus saziņas līdzekļus, kuri minēti šajā lapā) jūs piešķiriet Farnell neierobežotu, neekskluzīvu, neatsaucamu, no honorāra samaksas atbrīvotu licenci lietot, reproducēt, atklāt, pildīt, izmainīt, pārraidīt un izplatīt šos materiālus (kā aprakstīts augstāk), kā arī jūs piekrītiet, ka Farnell ir brīvas tiesības izmantot jebkuras jūsu mums nosūtītās idejas, konceptus, zinātību vai tehnoloģijas jebkādiem mērķiem. Tomēr, ja vien mēs nelūdzam jūsu atļauju, vai arī iepriekš neinformējam jūs, ka jūsu konkrētā mājas lapas daļā iesniegtie materiāli vai informācija tiks tur publicēti, vai citādi izmantoti, ar jūsu vārdu, vai izņemot, kur šādu rīcību nosaka likums, mēs neatklāsim jūsu vārdu vai arī nepubliskosim nekādā citā veidā, ka šo informāciju vai materiālus mums iesniedzāt jūs.

TERMS OF PURCHASE

Pirkuma noteikumisatur noteikumus un nosacījumus saskaņā ar kuriem mēs piekrītam pārdot jums šajā mājas lapā ietvertās preces un/vai pakalpojumus. Ja mēs noslēdzam ar jums līgumu(s) par šādu preču un/vai pakalpojumu pārdošanu, tad (gadījumā, ja rodas neatbilstība starp šiem Piekļuves noteikumiem un Pirkuma noteikumiem) šie Pirkuma noteikumi ir noteicošie.

TERITORIJAS APLIECINĀJUMS

Šajā mājas lapā sniegtā informācija un materiāli netiek sniegti un tos nevar lietot neviena persona vai vienība jebkurā jurisdikcijā, kur šāda sniegšana vai lietošana ir pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, jebkādiem valsts pārvaldes iestāžu, regulējošu vai pašregulējošu organizāciju noteikumiem un nosacījumiem, un kur mums netiek ļauts sniegt šādu informāciju.

Jums jābūt pārliecinātiem, ka jums ir likumiskas tiesības piekļūt un lietot šo mājas lapu, lasīt lapas un/vai rīkoties ar informāciju un materiāliem šajās lapās. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par nesankcionētu piekļuvi, vai par jūsu darbībām attiecībā uz šiem jautājumiem. Lai nebūtu pārpratumu, jūs aplieciniet, ka šī mājas lapa ir izstrādāta un pieejama lietošanai no Apvienotās Karalistes, lietošanai Latvijā.

ATBILDĪBA

Mēs neesam atbildīgi ne LĪGUMISKI, CIVILTIESISKI (TAJĀ SKAITĀ NOLAIDĪBAS DĒĻ), NE PĀRKĀPJOT LIKUMĀ NOTEIKTOS PIENĀKUMUS, IEROBEŽOJUMUS VAI CITĀDI, attiecībā uz jebkādām prasībām vai jebkādiem tiešiem, netiešiem, SPECIĀLIEM vai sekojošiem jebkāda veida zaudējumiem (tajā skaitā, bet ne tikai, peļņas, IEŅĒMUMU, SAGAIDĀMO UZKRĀJUMU, NEMATERIĀLĀS VĒRTĪBAS, DATU VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJU zaudējumiem), vienalga vai tādi radušies tieši vai netieši no lietošanas VAI PAĻAUŠANĀS UZ informāciju un materiāliem, kurus satur, vai kuri ir pieejami caur šo mājas lapu, vai arī kā citādi, NESKATOTIES UZ TO VAI MĒS BIJĀM, VAI NEBIJĀM BRĪDINĀTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANOS IESPĒJAMĪBU. LAI NEBŪTU PĀRPRATUMU, NEKAS ŠAJOS PIEKĻUVES NOTEIKUMOS NEIZSLĒDZ VAI NEIEROBEŽO MŪSU ATBILDĪBU PAR NĀVI VAI PERSONAS IEVAINOJUMU MŪSU (TAJĀ SKAITĀ MŪSU DARBINIEKU, APAKŠUZŅĒMĒJU VAI PILNVAROTO) NOLAIDĪBAS DĒĻ; PAR KRĀPŠANU (TAJĀ SKAITĀ, BET NE TIKAI KRĀPNIECISKU FAKTU SAGROZĪŠANU); KĀ ARĪ PAR JEBKĀDĀM CITĀM LIETĀM, KURĀS MŪSU ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA VAI IZSLĒGŠANA (VAI MĒĢINĀJUMS ŠĀDI RĪKOTIES) IR NELIKUMĪGA.

LIKUMDOŠANA UN JURISDIKCIJA

Jebkāda šīs mājas lapas lietošana vienmēr ir pakļauta Anglijas likumdošanas aktiem, un jebkuru strīdu gadījumā attiecīgās puses neatsaucami pakļaujas neizslēdzošai Anglijas tiesas jurisdikcijai.

TULKOJUMI

Ja pastāv neatbilstības starp šiem noteikumiem un šo noteikumu tulkojumu, noteikumu angļu valodas versija būs noteicošā.


Terms of Access


WEB SITE OPERATOR

This Web Site is operated by or on behalf of Premier Farnell UK Limited, a company registered in England and Wales (registered number 00860093) (trading as and referred to as “Farnell” or, where the context admits, “Us”, “We” or “Our”). Our registered office is located at 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Our UK VAT Registration Number is: 169680322.

All communications regarding this Web Site should be sent to the address, email address, fax number, or telephone number (whichever relevant to the subject matter of the communication) located on the Contact Us page of Our Web Site.

If you need to contact Us for any other reason in connection with this Web Site please address your communication in writing to the Webmaster at Our registered office or You may email Us at info-lv@farnell.com.

Please review the Farnell Web Site Terms of Access set out below. The basis on which You are entitled to access and use this Web Site is governed by these Terms of Access. Your access to this Web Site indicates that You have read and understood these Terms of Access and that You agree to be bound by them.

IMPORTANT: YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THAT THESE TERMS MAY BE CHANGED FROM TIME TO TIME WITHOUT NOTICE AND THAT YOU ARE BOUND BY SUCH CHANGES IMMEDIATELY UPON SUCH CHANGE EACH TIME YOU ENTER THIS WEB SITE. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO VISIT THIS PAGE PERIODICALLY TO VIEW THE THEN CURRENT TERMS OF ACCESS BY WHICH YOU WILL BE BOUND.

INFORMATION ACCURACY AND AVAILABILITY OF THIS WEB SITE

All information and materials contained on this Web Site have been prepared solely for the purpose of providing general information about Us and the products and (where relevant) services which We sell. All such information and materials published on this Web Site are provided in good faith as a convenience to You and may be used for information purposes only and at all times in accordance with these Terms of Access.

We endeavour to ensure that the information and materials published on this Web Site are correct and up to date. However, (to the maximum extent permitted by law) we make no representations or warranties (express or implied) that the information or materials published on this Web Site are accurate, comprehensive, verified or complete. In particular, we make no representations or warranties (express or implied) concerning the fitness for any particular purpose of any such information or materials. The information on this Web Site does not constitute any form of advice and/or recommendation. Farnell does not undertake to update or correct the information and/or materials contained on this Web Site but We reserve the right to make improvements and/or changes to (including the removal of) the products and/or programs described in this information and to delete and/or move any such information or materials at any time and without notice.

Whilst we try to ensure that this Web Site is normally available 24 hours per day, we will not be liable if, for any reason, this Web Site is, at any time, unavailable for any period of time or at all. Access to this Web Site may be suspended temporarily or permanently without notice.

PRODUCT DETAILS

Information Farnell publishes on this Web Site may contain references or cross references to Farnell products, programs and services that are not announced or available in Your country. Such references do not imply that Farnell intends to announce such products, programs or services in Your country. We recommend in all cases that You consult Your local Farnell business contact for information regarding the products, programs and services which may be available to You.

ACCESS AND USE OF INFORMATION

Your access to this Web Site is strictly limited to viewing, using, downloading and storing the information contained on this Web Site solely for Your legitimate personal or internal business use. Any access to this Web Site for any purpose other than as permitted by these Terms of Access or any access or attempt to access other areas of the Farnell computer system or other information contained on the system for any purposes is strictly prohibited and may give rise to a claim for damages and/or result in criminal proceedings being taken against You.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NOTICE

The information and materials contained in this Web Site are subject to copyright and/or other intellectual property rights (including, but not limited to, rights in trade marks, trade secrets and patents) owned by or licensed to Us. All rights in respect of such information and materials are reserved to Us or to our third party licensors.

You may download to a local hard disk and/or print individual sections of this Web Site for personal use and information or for the internal use of your business only and provided that you retain all copyright, other proprietary notices or other intellectual property notices contained in the original material on all downloads and/or copies made. Any file downloads are made at your own risk.

You acknowledge that all proprietary rights in and to such copyright material and/or materials attracting other intellectual property rights are and shall remain vested in Us or Our third party licensors and that You shall obtain no rights in respect of such materials other than as stated above.

The products, technology or processes described in this Web Site may be the subject of other intellectual property rights reserved by Us or by other third parties and You shall obtain no rights in respect of such products, technology or processes.

You may not reproduce (in whole or in part), modify, decompile, disassemble or transmit or use for any commercial purpose whatsoever (other than as expressly stated above) any information and/or materials from this Web Site without Our express prior written consent.

HYPERTEXT LINKS

This web site may be linked to or from other web sites which are not maintained by and are independent of Farnell. Links from this Web Site exist for convenience and information purposes only. Farnell is not responsible for and has no control over the content of such web sites and makes no warranties or representations whatsoever (express or implied) about any other web site which is linked to or from this Web Site. The inclusion of any link to or from such web sites does not imply endorsement, sponsorship, or recommendation by Farnell of those web sites, their providers, products and/or services. Hypertext links or other signposting materials to this Web Site contained in any other web site or document are not permitted without Our prior written consent. By accessing this Web Site, You acknowledge and accept that it is up to You to take precautions to ensure that whatever information and/or materials contained on and/or linked to or from this Web Site You select for Your use is free of such items as viruses, worms, trojan horses and other items of a destructive nature.

SUBMISSIONS TO FARNELL

Farnell does not want to receive confidential or proprietary information from You through this Web Site. By sending Farnell any material, remarks, suggestions, ideas, graphics or any other information through this Web Site (including, without limitation, by using any means of contacting Us displayed on this Web Site), You grant Farnell an unrestricted, non-exclusive, irrevocable, royalty free licence to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute those materials (as described) and You also agree that Farnell is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send Us for any purpose. However, unless We ask your permission or where We notify You in advance that materials or information submitted by You to a particular part of the Web Site will be published with Your name on it or otherwise used, or except where We are required to do so by law, We will not release Your name or otherwise publicise that You submitted materials or information to Us.

TERMS OF PURCHASE

The Terms of Purchase contain the terms and conditions upon which We may agree to sell goods and/or services contained on this Web Site to You. Where We enter into a contract(s) with You for the sale of such goods and/or services to You, then (in the event of any inconsistency between these Terms of Access and the Terms of Purchase) those Terms of Purchase shall take precedence.

TERRITORY STATEMENT

The information and materials provided on this Web Site are not provided to and may not be used by any person or entity in any jurisdiction where the provision or use thereof would be contrary to applicable laws, rules or regulations of any governmental authority or regulatory or self-regulatory organisation where We are not authorised to provide such information.

You must be satisfied that You may lawfully access and use this Web Site, read the pages and/or act upon the information and materials contained within the pages. We accept no responsibility for unauthorised access or for Your actions in respect of these matters. For the avoidance of doubt, You acknowledge that this Website is designed and made available for use from the United Kingdom for use in Latvia.

LIABILITY

We shall not be liable WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, RESTRICTION OR OTHERWISE in respect of any claims or any direct, indirect, SPECIAL or consequential loss (including, without limitation, loss of profits, REVENUES, ANTICIPATED SAVINGS, GOODWILL, DATA, OR BUSINESS OPPORTUNITIES) of any nature and whether arising directly or indirectly from the use of OR RELIANCE UPON the information and materials contained in or available through this Web Site or otherwise howsoever arising WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED OF THE LIKELIHOOD OF SUCH LOSS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NOTHING IN THESE TERMS OF ACCESS EXCLUDES OR LIMITS OUR LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE (INCLUDING OUR EMPLOYEES, SUB-CONTRACTORS OR AGENTS); FRAUD (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FRAUDULENT MISREPRESENTATION); OR, FOR ANY OTHER MATTER WHICH IT WOULD BE ILLEGAL FOR US TO LIMIT OR EXCLUDE OUR LIABILITY (OR ATTEMPT TO DO SO).

LAW AND JURISDICTION

Any use of this Web Site it shall at all times be governed by English law and, in the event of any dispute, the relevant parties shall irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts.

TRANSLATIONS

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then this English version will prevail.