Privātums

Privātuma politika

Ietver informatīvu paziņojumu

Premier Farnell UK Limited (turpmāk šajā paziņojumā saukts arī “Farnell”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”) ir starptautiskas uzņēmumu grupas loceklis, kura mātes sabiedrība ir AVNET Inc. (atrodas ASV). Jūsu personas datu drošība un privātums mums ir būtisks. Šajā tīmekļa vietnē Premier Farnell UK Limited, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, England, 860093 kā datu pārzinis vāc un glabā personas datus.

Šis privātuma paziņojums tiek piemērots papildu mūsu Datu aizsardzības politikai un visiem mūsu Noteikumiem un nosacījumiem. Lai nodrošinātu godīgu un caurskatāmu jūsu personas datu apstrādi, kas atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, mēs vēlamies jums sniegt šādu informāciju:

Kādus personas datus Farnell vāc un/vai apstrādā?

Atkarībā no jūsu saziņas ar mums tiks vākta un apstrādāta šāda reģistrācijas informācija:

 • Lietotāja vārds
 • Uzņēmums
 • Nodaļa
 • Uzruna, ja uzruna attiecināma
 • Vārds un uzvārds
 • Tālruņa Nr., faksa Nr.
 • E-pasta adrese
 • Adrese
 • IP adrese

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Farnell izmanto personas datus, kas mums pieejami par jums, šādiem mērķiem:

 • Piekļuves izmantošna mūsu tīmekļa vietnēm (IP adrese) statistiskiem mērķiem, lai optimizētu, uzlabotu un turpmāk attīstītu mūsu tīmekļa vietni, piemēram, analizējot lietotāju uzvedību, ņemot vērā datumus un laiku, un datu apjomu, kas apskatīts mūsu tīmekļa vietnē.
 • Saziņai par produktiem, pakalpojumiem un projektiem, piemēram, atbildot uz jautājumiem vai pieprasījumiem.
 • (Līguma) attiecību plānošana, īstenošana un pārvaldība, piemēram, veicot darījumus vai izpildot produktu vai pakalpojumu pasūtījumus, apstrādājot maksājumus, kārtojot grāmatvedību, veicot revīzijas, izsniedzot rēķinus un vācot datus, organizējot sūtīšanu un piegādes, nodrošinot remontu un sniedzot atbalsta pakalpojumus.
 • Jau iegādātiem produktiem vai pakalpojumiem līdzīgu vai identisku produktu un/vai pakalpojumu reklamēšana, ja vien jūs neesat atteicies(-usies) no šādas informācijas, un jaunumu sūtīšana.
 • Klientu aptauju, mārketinga kampaņu, tirgus analīzes, konkursu un citu akciju vai pasākumu administrēšana un īstenošana.
 • Mūsu produktu, pakalpojumu un tīmekļa vietņu drošības uzturēšana un aizsardzība, novēršot un identificējot kļūdas, izmantojot žurnālfailus, drošības apdraudējumus, krāpnieciskas vai citas kriminālas vai ļaunprātīgas darbības.
 • Atbilstības nodrošināšana tiesiskiem pienākumiem (piemēram, lietvedības pienākumu izpilde), pārbaužu pienākumu izpilde un atbilstība Farnell politikām vai nozares standartiem.
 • Strīdu risināšana, mūsu līguma saistību īstenošana un, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Mēs esam tiesīgi izmantot un apstrādāt jūsu personas datus šiem mērķiem atbilstoši līgumā paredzētajam vai atbilstoši Farnell vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja jūs to esat skaidri norādījis(-usi), arī piekrišana var kalpot Farnell par tiesisku pamatu, lai apstrādātu vai izmantotu jūsu personas datus. Šo piekrišanu jebkurā laikā iespējams atsaukt, un atsaukums attiecas uz turpmāko darbību.

Ja tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei vairs nav spēkā, Farnell ir tiesīgs turpmāk apstrādāt tikai tos jūsu personas datus, kuru apstrādei ir tiesisks pamats.

Tāpat mēs savās tīmekļa vietnēs izmantojam sīkdatnes. Papildu informāciju par šo tēmu pieejama mūsu Sīkdatņu politikā.

Vai Farnell kopīgo jūsu personas datus ar trešajām personām vai valstīm?

Farnell ir tiesīgs nosūtīt jūsu personas datus citiem Avnet un Premier Farnell uzņēmumiem, taču tikai ja un tādā apmērā, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama iepriekš minēto mērķu īstenošanai. Citi Avnet un Premier Farnell uzņēmumi rīkojas atbilstoši mūsu norādījumiem un ar šiem uzņēmumiem noslēgti līgumi, lai to rīcība atbilstu piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem un lai tiktu nodrošināti atbilstoši tehniski un organizatoriski drošības pasākumi.

Ja tas likumīgi atļauts, Farnell ir tiesīgs nosūtīt personas datus tiesām, tiesību aizsardzības iestādēm, regulatoriem vai advokātiem, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Saistībā ar mūsu tīmekļa vietņu darbību un pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa vietnēs Farnell sadarbojas ar pakalpojumu sniedzējiem (tā saucamajiem datu apstrādātājiem), kas nodrošina tādus pakalpojumus kā mitināšanas vai IT uzturēšanas pakalpojumus un kas rīkojas atbilstoši Farnell norādījumiem, un ar ko noslēgti līgumi, atbilstoši kuriem jānodrošina atbilstību piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem un jānodrošina atbilstoši tehniski un organizatoriski drošības pasākumi.

Personas datu saņēmēji var atrasties valstīs, kas ir ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (“trešās valstis”), kurās piemērojamie tiesību akti nepiedāvā tāda paša līmeņa datu aizsardzību kā tiesību akti jūsu mītnes zemē.

Tiktāl, ciktāl šādā datu nosūtīšanā iesaistīti saņēmēji ārpus Eiropas Savienības vai ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (“trešās valstis”), mēs nodrošināsim, ka dati tiks nosūtīti atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem, kas ierobežo personas datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas un kas nosaka, ka jāievieš pietiekami aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu pietiekamu datu aizsardzības līmeni.

Šādi aizsardzības pasākumi var ietvert lēmums par aizsardzības pietiekamību, ar kuru Eiropas Savienība ir atzinusi valsti, kurā atrodas saņēmējs, par tādu, kurā ir pietiekami datu aizsardzības tiesību akti, vai ES Līguma standartklauzulu (pazīstamas arī kā ES parauga līguma klauzulas) noslēgšana ar saņēmēju, vai saistošu korporatīvu noteikumu ieviešana, ko veicis saņēmējs, vai jebkurš cits risinājums, ko pieļauj tiesību akti.

Ja jums jāpierakstās element14 kopienas vietnē, ar jūsu piekrišanu jūsu informācija tiks nodota mūsu Apvienotajā Karalistē esošajai uzņēmumu grupai Premier Farnell Ltd, kas ir vietnes operatori, un šie dati tiks nodoti viņiem, un viņi rīkosies kā datu pārziņi, izmantojot jūsu informāciju attiecīgajā vietnē atbilstoši viņu privātuma politikai.

Cik ilgi Farnell glabās jūsu personas datus?

Ja vien personas datu vākšanas brīdī nav norādīts citādi, mēs dzēsīsim jūsu personas datus, ja to glabāšana vairs nebūs nepieciešama saistībā ar mērķiem, kuru īstenošanai tie tika vākti vai citādi apstrādāti, un tiktāl, ciktāl personas datu apstrāde vairs nav nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību tiesiskajiem pienākumiem atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, nodokļu vai tirdzniecības tiesību aktiem).

Tiesības piekļūt un labot vai dzēst personas datus, apstrādes ierobežojums, tiesības iebilst pret apstrādi un tiesības uz datu pārnešanu

Piemērojamie datu aizsardzības noteikumi sniedz jums tiesības:

 1. iegūt informāciju no Farnell par jūsu personas datiem, ko Farnell glabā un/vai apstrādā par jums, un saņemt jūsu apstrādāto personas datu kopiju strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā;
 2. pieprasīt Farnell labot nepareizus personas datus;
 3. pieprasīt Farnell dzēst jūsu personas datus, ja vien šo personas datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesiskajiem pienākumiem;
 4. pieprasīt Farnell ierobežot jūsu personas datu apstrādi;
 5. nosūtīt jūsu personas datus, ko jūs sniedzāt, citam jūsu izvēlētam saņēmējam;
 6. ņemot vērā jūsu specifisko situāciju, iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, balstoties uz Farnell vai trešās personas leģitīmo interesi.

Drošība

Farnell veic saprātīgus un atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu personīgo informāciju pret tās nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un neatļautu piekļuvi, atklāšanu, mainīšanu un iznīcināšanu, atbilstoši ņemot vērā ar apstrādi saistītos riskus un personīgās informācijas raksturu. Piemērs ir SSL tehnoloģijas izmantošana (šifrēšana, autentifikācija, ziņojumu integritāte).

Mēs iesakām jums pilnībā iziet no sava konta un dzēst pārlūkošanas vēsturi un sīkdatnes, kas, iespējams, ir saglabātas, lai novērstu, ka informāciju izmanto neatbilstoši pilnvarots lietotājs.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Ja tiek piedāvāta saite, kas ved uz trešās personas tīmekļa vietne, tā ir attiecīgās trešās personas vietnes īpašnieka mītnes vieta, un tā ir bezmaksas. Tīmekļa vietnes, ar kurām un no kurām saistīta šī tīmekļa vietne, iespējams, neatrodas mūsu kontrolē, un mums nav nekādu pienākumu vai saistību attiecībā uz jebkādu šādu saistītu vietņu, piesaistītu programmu saturu vai privātuma praksi. Mēs, iespējams, neatbalstām uzņēmumus (vai saistītos produktus vai pakalpojumus) uz vai kuriem šī saite ir piesaistīta. Ja jūs nolemjat piekļūt jebkurai trešās personas tīmekļa vietnei, kas piesaistīta šai tīmekļa vietnei, jūs uzņematies visus saistītos riskus. Mēs ar šo atsakāmies no jebkādām tiesībām uz trešo personu preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem, logo, autortiesībām, patentiem, domēnu nosaukumiem vai citām intelektuālā īpašuma interesēm.

Laiku pa laikam mēs, iespējams, jums piedāvāsim iespēju veikt darījumu, izmantojot PayPal. Šie darījumi tiks veikti atbilstoši PayPal privātuma politikai, kas pieejama www.paypal.com, saitē “Privātums” tīmekļa vietnes kājenē.

Kontaktinformācija datu privātuma jautājumu risināšanai

Farnell datu aizsardzības komanda nodrošina atbalstu visiem ar datu privātumu saistītiem jautājumiem, komentāriem, bažām vai sūdzībām vai, ja datu subjekts vēlas īstenot jebkuru no savām datu privātuma tiesībām, kas minētas iepriekš. Ar Farnell datu aizsardzības komandu iespējams sazināties, izmantojot šo kontaktinformāciju: DPO@farnell.com.

The data protection officer at Farnell GmbH in Germany is Stefan schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Farnell datu aizsardzības komanda pieliks visas pūles, lai apmierinātu pieprasījumus vai risinātu sūdzības, kas tai tiks iesniegtas. Datu subjektam ir tiesības vērsties kompetentā datu aizsardzības iestādē un iesniegt pieprasījumus vai sūdzības. Nacionālo datu aizsardzības iestāžu saraksts ir pieejams šeit.

Pārlūkojot un izmantojot mūsu tīmekļa vietni, Farnell vāc, glabā un/vai apstrādā personas datus. Lai nodrošinātu godīgu un caurskatāmu jūsu personas datu apstrādi, kas atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, lūdzu, izlasiet mūsu Datu aizsardzības politiku, kas attiecas jūsu personas datiem. Jūs varat apskatīt, kādas sīkdatnes mēs apkalpojam un kā uzstādīt savas preferences, mūsu Sīkdatņu politikā.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Datu aizsardzības politika

Farnell – Datu aizsardzības politika

I. Ievads

Premier Farnell UK Limited (turpmāk šajā paziņojumā saukts arī “Farnell”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”) ir starptautiskas uzņēmumu grupas loceklis, kura mātes sabiedrība ir AVNET Inc. (atrodas ASV). Mēs strādājam, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem. Šī datu aizsardzības politika (“Politika”) ir balstīta uz ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) principiem un prasībām. Izmantojot šo Politiku, mēs vēlamies informēt jūs, datu subjektu, par to, kā un kāpēc mēs vācam, apstrādājam un izmantojam personas datus, kā arī par jūsu kā datu subjekta tiesībām attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

II. Tvērums un papildinājumi

Šī Politika attiecas uz visiem uzņēmumiem, atkarīgajiem grupas uzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem, AVNET Inc. grupas uzņēmumu birojiem un struktūrvienībām Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā. Politikā izklāstītas visas personas datu apstrādes formas. Tajā izklāstīts, kā Farnell vāc, lieto un kopīgo personas datus, kas iegūti tieši no lietotāja, klienta, piegādātāja, sadarbības partnera vai citām personām, vai iegūti netieši no citiem avotiem. Politika attiecas uz personas datu, kas iegūti, izmantojot jebkādus saziņas kanālus un veidus, apstrādi, tostarp, bet, neaprobežojoties ar e-pastu, failu pārsūtīšanu, personas datu ievadi lietotnēs un rīkos, tīmekļa vietnēs vai mobilajās lietotnēs, sociālo mediju lapās un platformās.

Šī Politika var tikt papildināta, pievienojot īpašus datu aizsardzības un privātuma paziņojumus, kas saistīti ar īpašām datu apstrādes formām vai mērķiem. Šī Politika neattiecas uz anonimizētiem datiem (dati, kas nav personas dati), piemēram, dati statistiskiem novērtējumiem vai pētījumiem.

Valstīs, kur juridisku personu dati tiek aizsargāti tāpat kā personas dati, šī Politika tiek piemērota arī juridisku personu datiem.

III. Nacionālo tiesību aktu piemērošana

VDAR ir piemērojama visā ES, taču atsevišķās valstīs var būt tiesību akti, kas nosaka papildu datu aizsardzības prasības, lai noteiktos apstākļos nodrošinātu likumīgu datu apstrādi. Ja tā, katrā gadījumā atsevišķi jāizvērtē, vai šie tiesību akti uzskatāmi par noteicošiem.

IV. Glosārijs un definīcijas

Specifisku terminu un definīciju glosārijs ietverts šīs Politikas A pielikumā.

V. Personas dati, ko mēs apstrādājam, mērķi un tiesiskais pamats

Šajā mūsu Politikas sadaļā izklāstīts, kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam, kādiem mērķiem un ar kādu tiesisko pamatu. Personas datu apjoms, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgs no jūsu saziņas konteksta un apstākļiem.

1. Pasūtījumu apstrāde un līgumsaistību izpilde

Kad jūs veica pasūtījumus, lai no mums iegādātos preces vai pakalpojumus vai ja jūs pieprasāt informāciju par produktiem un pakalpojumiem pirms pasūtījuma veikšanas, vai ja jūs pieprasāt atbalstu saistībā ar jūsu pasūtīto produktu vai pakalpojumiem, mēs apstrādāsim personas datus, kas ir nepieciešami, lai apspriestu un īstenotu līgumu un izpildītu līgumsaistības, kā arī lai īstenotu mūsu tiesības atbilstoši līgumam. Tas ietver arī konsultāciju pakalpojumus, kas tiek sniegti atbilstoši līgumam, ja apstrāde ir saistīta ar līguma mērķi. Pirms līguma noslēgšanas personas dati var tikt apstrādāti, lai sagatavotu piedāvājumus vai lai izpildītu citus potenciālā klienta pieprasījumus, kas saistīti ar līguma noslēgšanu.

Šim mērķim mēs esam tiesīgi apstrādāt personīgo informāciju (tostarp vārdu, uzrunu, e-pastu, tālruņa numuru, pasta adresi, sūtīšanas un rēķina adresi), pasūtījuma un klienta informāciju (tostarp informāciju par pasūtītajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, norādījumiem saistībā ar pasūtījumu, klienta uzņēmējdarbību un interesēm, un pasūtījumu vēsturi), finanšu informāciju (tostarp rēķina informāciju, izvēlētās maksāšanas opcijas, maksāšanas termiņu, bankas konta un kredītkartes informāciju).

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats, lai īstenotu pasūtījumu apstrādes un līgumsaistību izpildes, un līgumā noteikto tiesību īstenošanas mērķus ir VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts (līgumiska nepieciešamība). Personas datu apstrādes tiesiskais pamats, lai nodrošinātu izpratni par klienta uzņēmējdarbību un intereses, un pasūtījumu vēsturi, ir VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts (leģitīmās intereses). Personas datu apstrādes un glabāšana, lai nodrošinātu atbilstību lietvedības pienākumiem (tostarp tirdzniecības grāmatvedības standartiem un nodokļu, un nodokļu ieturēšanas pienākumiem), ir VDAR 6. panta 1. daļas c) punkts (tiesiskais pienākums).

2. Mūsu tīmekļa vietņu, sociālo mediju lapu un platformu pārlūkošana vai reģistrēšanās tajās

Kad jūs pārlūkojat mūsu tīmekļa vietnes, sociālo mediju lapas vai platformas, mēs esam tiesīgi izmantot sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu un saprastu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, sociālo mediju lapas un platformas.

Ne visas mūsu tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes un izsekošanas tehnoloģijas, kas vāc personas datus. Atkarībā no izmantotajām sīkdatnēm un izsekošanas tehnoloģijām mēs vācam informāciju par jūsu tiešsaistes pārlūkošanas uzvedību mūsu tīmekļa vietnēs, sociālo mediju lapās vai platformās, tostarp informāciju, kā jūs reaģējat uz reklāmām un piedāvājumiem, vai kā tiek veikts pirkšanas process. Tāpat mēs esam tiesīgi vākt informāciju par ierīci, ko jūs izmantojāt, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnēm, sociālo mediju lapām vai platformām (tostarp informāciju par ierīces modeli un operētājsistēmu, pārlūka veidu, IP adresi, mobilās ierīces identifikatoriem).

Specifiska informācija par izmantotajām sīkdatnēm un izsekošanas tehnoloģiju mūsu tīmekļa vietnēs, sociālo mediju lapās un platformās ir sniegta mūsu Sīkdatņu politikā. Šī politika ietver informāciju par to, kā atspējot sīkdatnes jūsu pārlūkā un kā izvairīties no jūsu pārlūkošanas uzvedības izsekošanas.

Kad jūs reģistrējaties kādā no mūsu tīmekļa vietnēm, sociālo mediju lapām vai platformām, mēs papildus apstrādāsim personīgo informāciju (tostarp vārdu, uzrunu, e-pastu, tālruņa numuru) un konta informāciju (tostarp lietotāja vārdu, paroli, pieteikšanās/atteikšanās datus), izņemot, ja atļauta reģistrācija ar aizstājvārdu vai pseidonīmu. Ja jūs nolemjat nesniegt mums šo informāciju, jūs diemžēl nevarēsiet reģistrēties vai izmantot nekādus/dažus no mūsu pakalpojumiem, kam nepieciešama reģistrācija.

Informācijas par tiešsaistes pārlūkošanas uzvedību apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas a) punkts (piekrišana), ja mēs jums lūdzam sniegt piekrišanu un piekrist jūsu personas datu apstrādei. Atsevišķi citi tiesību aktu noteikumi, kas saistīti ar datu apstrādi tiešsaistes kontekstā, var pieprasīt arī jūsu piekrišanu. Atsevišķos apstākļos, piemēram, kad mēs apstrādājam ierobežotu personas datu apjomu, kas pēc tā veida un rakstura būtiski neietekmē jūsu tiesības un brīvības, jūsu personas datu apstrādes, kas tiek veikta saistībā ar jūsu veikto mūsu tīmekļa vietņu, sociālo mediju lapu un platformu pārlūkošanu vai reģistrēšanos tajās, tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts (leģitīmās intereses). Mūsu likumīgās intereses ir izprast lietotāju intereses un darbības, lai ļautu mums uzlabot un pielāgot mūsu vietnes un piedāvājumus, racionalizēt pirkšanas procesu, kā arī atklāt un novērst ļaunprātīgu izmantošanu un krāpnieciskas darbības.

3. Saziņa, mārketings, dalība akcijās, pasākumos un atsauksmes

Kad jūs sazināties ar mums, lai uzdotu jebkāda veida jautājumu vai nosūtītu pieprasījumu, mēs apstrādāsim jūsu personīgo informāciju (tostarp vārdu, uzrunu, uzņēmumu vai organizāciju, kurā strādājat, e-pastu, tālruņa numuru, citu kontaktinformāciju) tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai apstrādātu jūsu jautājumu vai pieprasījumu un atbildētu uz to.

Kad jūs no mums iegādājaties preces vai pakalpojumus vai ja esat norādījis(-usi), ka esat ieinteresēts(-a) noteiktās precēs vai pakalpojumos, mēs, iespējams, apstrādāsim jūsu personīgo informāciju (tostarp vārdu, uzrunu, uzņēmumu vai organizāciju, kurā strādājat, e-pastu, tālruņa numuru, citu kontaktinformāciju), lai sazinātos ar jums un nosūtītu jums informāciju par mūsu vai mūsu sadarbības partneru precēm un pakalpojumiem, tehnoloģiju jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un uzņēmējdarbības iespējām.

Kad jūs piedalāties akcijās vai pasākumos, ko mēs rīkojam vai sponsorējam, mēs apstrādāsim jūsu personīgo informāciju (tostarp vārdu, uzrunu, uzņēmumu vai organizāciju, kurā strādājat, e-pastu, tālruņa numuru, citu kontaktinformāciju), lai pārvaldītu jūsu dalību akcijā vai pasākumā, lai sniegtu jums informāciju par mūsu vai mūsu sadarbības partneru precēm un pakalpojumiem, tehnoloģiju jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un uzņēmējdarbības iespējām. Tāpat mēs apstrādāsim arī jūsu personīgo informāciju, lai lūgtu jūsu atsauksmes par akciju vai pasākumu, jūsu apmierinātību ar mūsu vai mūsu sadarbības partneru precēm vai pakalpojumiem un rezultātiem. Tāpat mēs, iespējams, lūgsim jūs sniegt ieguldījumu, lai uzlabotu mūsu preces un pakalpojumus un sadarbību ar mūsu sadarbības partneriem.

Personas datu apstrādes, kas tiek veikta, lai nodrošinātu saziņu ar jums un atbildētu uz jebkāda veida jautājumiem vai pieprasījumiem, tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts (līgumiskā nepieciešamība) tiktāl, ciktāl šāda apstrāde tiek veikta līguma slēgšanas gatavošanas vai nodrošināšanas kontekstā vai, lai atbildētu uz jautājumiem un pieprasījumiem saistībā ar līgumu. Tiktāl, ciktāl personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu saziņu ar jums par citiem jautājumiem, šīs apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts (leģitīmās intereses).

Kad mēs apstrādājam personas datus, lai sazinātos ar jums un nosūtītu jums informāciju par mūsu vai mūsu sadarbības partneru precēm un pakalpojumiem, tehnoloģiju jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un uzņēmējdarbības iespējām, šīs apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas a) punkts (piekrišana), ja mēs lūdzam jūs sniegt piekrišanu un piekrist jūsu personas datu apstrādei šim mērķim. Atsevišķos apstākļos, piemēram, kad mēs apstrādājam ierobežotu personas datu apjomu, kas pēc tā veida un rakstura būtiski neietekmē jūsu tiesības un brīvības, jūsu personas datu apstrādes, kas tiek veikta saistībā ar saziņu ar jums un informācijas nosūtīšanu jums par līdzīgām precēm un pakalpojumiem, tehnoloģiju jaunumiem, īpašiem piedāvājumiem un uzņēmējdarbības iespējām, tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts (leģitīmās intereses).

Kad mēs apstrādājam personas datus, lai pārvaldītu jūsu dalību akcijā vai pasākumā vai lai sniegtu jums informāciju par mūsu vai mūsu sadarbības partneru precēm un pakalpojumiem, tehnoloģiju jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un uzņēmējdarbības iespējām vai lai lūgtu jūs sniegt atsauksmi, šīs apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas a) punkts (piekrišana), ja mēs lūdzam jūs sniegt piekrišanu un piekrist jūsu personas datu apstrādei šim mērķim. Atsevišķos apstākļos, piemēram, kad mēs apstrādājam ierobežotu personas datu apjomu, kas pēc tā veida un rakstura būtiski neietekmē jūsu tiesības un brīvības, jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts (leģitīmās intereses).

4. Tiesiski pienākumi un atbilstība

Kā uzņēmumam, kas strādā starptautiskajā vidē, mums jānodrošina atbilstība dažādiem tiesību aktiem, kas mums nosaka pienākumus. Daži no šiem tiesību aktiem var noteikt personas datu vākšanu un apstrādi (piemēram, nodokļu tiesību akti, tirdzniecības noteikumi, tirdzniecības un eksporta atbilstības noteikumi, muitas kodeksi, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību akti). Ja šādi tiesiskie pienākumi ir balstīti uz ES vai ES dalībvalsts tiesību aktiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas c) punkts. Ja šādi tiesiskie pienākumi ir balstīti uz trešo valstu (kas nav ES dalībvalstis) tiesību aktiem, atbilstība šiem tiesiskajiem pienākumiem var atspoguļot leģitīmu interesi. Ja tā, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts. Tas attiecas arī uz personas datu apstrādi, lai nodrošinātu atbilstību mūsu politikām, rīcības kodeksiem un noteikumiem.

5. Pieņemšana darbā un pieteikums

Kad mēs pieņemam darbā jaunus darbiniekus, mēs apstrādājam personas datus, ko jūs sniedzat savā pieteikumā. Datu apstrāde darbinieku atlases un pieteikumu izskatīšanas procesa mērķiem pārsvarā ietvers personīgo informāciju (tostarp vārdu, uzrunu, e-pastu, tālruņa numuru, pasta adresi) un CV, un kvalifikācijas datus (tostarp informāciju par pabeigtajām izglītības iestādēm, augstskolas grādu, apmācību sertifikātus, papildu izglītības sertifikātus, atsauksmes un prasmes). Pēc pieteikumu izskatīšanas procesa mēs varam noteiktu laiku turpināt (glabāt) kandidātu personas datus, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mēs varam īstenot tiesības vai nodrošināt aizsardzību prasību gadījumā darbinieku atlases procesa kontekstā.

Personas datu apstrādes, kas tiek veikta darbinieku atlases un pieteikumu apstrādes mērķiem, tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts (līgumiskā nepieciešamība) tiktāl, ciktāl apstrāde ir nepieciešama, lai izskatītu un izvērtētu pieteikumus, lai atlasītu kandidātus, lai apspriestu un sagatavotu darba līgumu un lai īstenotu tiesības vai nodrošinātu aizstāvību prasībās pieteikšanās procesa ietvaros.

Piesakoties darba Farnell, izmantojot karjeras tīmekļa vietni, darbinieku atlases platformu vai vakanču portālu vai atbildot uz darba sludinājumu, kandidātiem jāiepazīstas ar specifisku privātuma informāciju, kas ir pieejama karjeras tīmekļa vietnē, darbinieku atlases platformā, vakanču portālā vai darba sludinājumā.

VI. Bērnu personas dati

Farnell darbība ir vērsta uz sadarbību ar citiem uzņēmumiem (business-to-business (B2B)). Tāpēc mēs ar nodomu nepieprasām personas datus no bērniem un nenosūtām viņiem personas datu pieprasījumus. Lai arī dažādu vecumu lietotāji aplūko mūsu tīmekļa vietnes, sociālo mediju lapas vai platformas, tās paredzētas tikai B2B mērķiem, un bērni nav to mērķauditorija. Ja mēs paši ievērojam, vecāks vai aizbildnis iesniedz paziņojumu vai ja mēs ar citiem līdzekļiem atklājam, ka bērns, kurš ir jaunāks par 16 gadiem, ir reģistrējies kādā no mūsu tīmekļa vietnēm, sociālo mediju lapās vai platformās, mēs izdzēsīsim kontu un reģistrāciju, kā arī izdzēsīsim bērna personas datus no mūsu reģistriem.

VII. Personas datu kopīgošana ar pakalpojumu sniedzējiem un trešajām personām

Ne visu personas datu apstrādi veic Farnell. Dažkārt mēs piesaistīsim pakalpojumu sniedzējus un pārdevējus (“apstrādātājus”), kas apstrādās personas datus mūsu vajadzībām, mūsu vārdā un atbilstoši mūsu norādījumiem. Šie apstrādātāji var būt ārējie uzņēmumi vai ar Farnell saistīties uzņēmumi (grupas uzņēmumi). Veicot datu apstrādi ārpakalpojumā, mēs veiksim pakalpojumu sniedzēja/pārdevēja padziļināto izpēti un uzraudzību, kā arī mūsu darbību regulēs datu apstrādes līgums.

Tiktāl, ciktāl mēs izmantosim pakalpojumu sniedzējus un pārdevējus kā personas datus apstrādātājus mūsu vārdā, jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar šādām saņēmēju kategorijām:

IT pakalpojumu sniedzēji, lietotņu pakalpojumu sniedzēji, Interneta pakalpojumu sniedzēji, platformu un tīmekļa vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzēji, datu dzēšanas uzņēmumi, mārketinga aģentūras, tirgus izpētes aģentūras, reklāmas partneri, pasūtījumu un klientu pārvaldības pakalpojumu sniedzēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, loģistikas pakalpojumu sniedzēji, klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzēji.

Papildus personas datu kopīgošanai ar pakalpojumu sniedzējiem un pārdevējiem, iespējams, būs nepieciešams kopīgot jūsu personīgo informāciju ar trešajām personām, jo mums ir tiesisks pienākums vai pastāv leģitīma interese nodrošināt atbilstību politikām un noteikumiem vai veicināt sadarbību. Šādos gadījumos jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar šādām saņēmēju kategorijām:

valsts iestādes un administratīvās institūcijas, tiesību aizsardzības un krāpšanas novēršanas iestādes, tiesas, juristi, nodokļu grāmatveži, grāmatvedības un revīzijas firmas, kredītu datu bāzes, maksājumu karšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, ražotāji un tālākpārdevēji un mazumtirgotāji.

Ja jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, sociālo mediju lapas vai platformas un ja jūs izvēlaties piesaistīt savus sociālo mediju kontus mums, vai ja jūs esat pierakstījies(-usies) savā sociālo mediju kontā, jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar šo sociālo mediju lapu un platformu operatoriem.

Ja jums jāpierakstās element14 kopienas vietnē, ar jūsu piekrišanu jūsu informācija tiks nodota mūsu Apvienotajā Karalistē esošajai uzņēmumu grupai Premier Farnell Ltd, kas ir vietnes operatori, un šie dati tiks nodoti viņiem, un viņi rīkosies kā datu pārziņi, izmantojot jūsu informāciju attiecīgajā vietnē atbilstoši viņu privātuma politikai.

Ja mēs pārdodam vai pērkam uzņēmumu vai aktīvus vai nododam mūsu uzņēmumu jaunam īpašniekam, mēs atklāsim jūsu personas datus potenciālajam šī uzņēmuma vai aktīvu pārdevējam vai pircējam, vai jebkurai trešajai personai, kura iegādājas mūsu aktīvus vai kurai tiek nodots uzņēmums.

Mēs, iespējams, kopīgosim anonīmu un apkopotu informāciju ar saistītām vai nesaistītām trešajām personām. Lai arī šī informācija neidentificēs jūs personīgi un nesaturēs personas datus, dažos gadījumos šīs trešās personas, iespējams, varēs apvienot šo apkopoto informāciju ar citiem datiem, kas tām ir par jums vai ko tās ir ievākušas no jums, vai saņēmušas no trešajām personām tā, lai varētu identificēt jūs personīgi. Kad mēs kopīgojam šādus datus ar trešajām personām, mēs veicam darbības, lai nodrošinātu, ka šīs trešās personas izmanto atbilstošus aizsardzības pasākumus jūsu datu aizsardzībai.

VIII. Personas datu glabāšanas periodi

Pārsvarā mēs glabājam personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem personas dati tiek apstrādāti. Taču lielākajā daļā gadījumu personas dati tiek apstrādāti vairāk nekā vienam mērķim, piemēram, ja datu apstrāde notiek iegādes kontekstā, mēs apstrādājam personas datus, lai apstrādātu un izpildītu jūsu pasūtījumu, piegādātu preces vai pakalpojumus, izsniegtu rēķinu un saņemtu maksājumu, kā arī nodrošinātu klientu apkalpošanu vēlāk. Taču kā korporācijai mums ir saistoši lietvedības pienākumi un mums jānodrošina atbilstība nodokļu tiesību aktiem un tirdzniecības noteikumiem, kas nosaka daudz ilgāku atsevišķu dokumentu un failu, kas varētu saturēt personas datus, glabāšanas laiku.

Ja mēs apstrādājam personas datus pasūtījumu apstrādei un līgumsaistību izpildes pienākumiem, mēs paturēsim jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi jums būs klienta vai darījumu attiecības ar mums. Personas dati, kas ietverti dokumentos vai failos, uz kuriem attiecas nodokļu tiesību akti, tiks paturēti 10 gadus (ja vien tiesību aktu prasības vai notiekošas tiesvedības, vai nodokļu procedūra nenosaka ilgāku glabāšanas periodu), personas dati, kas ir ietverti dokumentos vai failos, uz kuriem attiecas tirdzniecības noteikumi, tiks glabāti 6 gadus (ja vien tiesību aktu prasības vai notiekošas tiesvedības nenosaka ilgāku glabāšanas periodu).

Ja mēs apstrādājam personas datus, lai saprastu jūsu tiešsaistes pārlūkošanas uzvedību, mēs paturēsim personas datus tikai tik ilgi, cik ilgi nepieciešams, lai izveidotu lietotāju statistiku un analītiskos pārskatus, kuros tiek izmantoti apkopoti dati (dati, kas nav personas dati). Specifiska informācija par to, cik ilgi personas dati tiks glabāti, sniegta mūsu Sīkdatņu politikā.

Ja mēs apstrādājam personas datus saziņas, mārketinga, reklāmas, pasākuma un atsauksmju mērķiem, mēs glabāsim datus tik ilgi, cik mums tie nepieciešami, lai sazinātos ar jums, vai tik ilgi, cik ilgi mums ir leģitīma interese sniegt jums uzņēmējdarbības, produktu un pakalpojumu informāciju vai mārketinga, pasākumu un akciju materiālus, izņemot, ja jūs esat iebildis(-usi) pret jūsu personas datu apstrādi šādiem mērķiem.

Ja mēs apstrādājam personas datus ar mērķi nodrošināt atbilstību tiesību aktiem, kas Farnell nosaka tiesisku pienākumu, mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik ilgi tiesību akti to nosaka.

Ja mēs apstrādājam personas datus darbā pieņemšanas un pieteikumu izskatīšanas mērķiem, mēs tos glabājam tik ilgi, cik ilgi nepieciešams, lai izskatītu un izvērtētu pieteikumus, lai atlasītu kandidātus, lai apspriestu un sagatavotu darba līgumu un lai īstenotu tiesības vai nodrošinātu aizstāvību prasībās pieteikšanās procesa ietvaros. Ja pieteikums ir veiksmīgs, jūsu personas dati tiktāl, ciktāl tas nepieciešams darba līguma īstenošanai, tiks glabāti tik ilgi, cik ilgi jūs atradīsieties darba tiesiskajās attiecībās ar Farnell un pēc darba attiecību pārtraukšanas tik ilgi, cik ilgi tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību glabāšanas prasībām, vai ilgāk, ja to paredz paredzamas vai notiekošas tiesvedības. Ja jūs pieteikums nav veiksmīgs, mēs paturēsim jūsu personas datus uz laiku līdz sešiem mēnešiem, lai aizsargātu sevi pret potenciālajām prasībām un tiesvedībām.

Ja jūsu pieteikums nav veiksmīgs, taču jūs piekritāt, ka mēs paturēsim jūsu personas datus turpmākajām iespējām, mēs paturēsim jūsu personas datus uz laiku līdz diviem gadiem, ja vien mūsu karjeras tīmekļa vietnēs, darbinieku atlases platformās vai vakanču portālos, vai darba sludinājumā nav noteikts citādi.

IX. Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

Iespējams, dažkārt būs nepieciešams nosūtīt personas datus saņēmējiem citās valstīs. Tas, iespējams, nepieciešams, ja atsevišķa informācija, kas satur personas datus, jākopīgo ar mūsu mātes uzņēmumu Avnet, Inc., kas atrodas ASV, vai starptautiskās sadarbības ietvaros ar mūsu sadarbības partneriem, vai, apstrādājot, pārvaldot vai nosūtot pasūtījumus starptautiski. Ja un tiktāl, ciktāl mēs izmantojam apstrādātāju pakalpojumus, mēs esam tiesīgi nosūtīt jūsu personas datus apstrādātājiem, kas atrodas citās valstīs.

Tiktāl, ciktāl šādā datu nosūtīšanā iesaistīti saņēmēji ārpus Eiropas Savienības vai ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (“trešās valstis”), mēs nodrošināsim, ka dati tiks nosūtīti atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem, kas ierobežo personas datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas un kas nosaka, ka jāievieš pietiekami aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu pietiekamu datu aizsardzības līmeni.

Šādi aizsardzības pasākumi var ietvert lēmums par aizsardzības pietiekamību, ar kuru Eiropas Savienība ir atzinusi valsti, kurā atrodas saņēmējs, par tādu, kurā ir pietiekami datu aizsardzības tiesību akti, vai ES Līguma standartklauzulu (pazīstamas arī kā ES parauga līguma klauzulas) noslēgšana ar saņēmēju, vai saistošu korporatīvu noteikumu ieviešana, ko veicis saņēmējs, vai jebkurš cits risinājums, ko pieļauj tiesību akti.

Ja jums radušās bažas par jūsu personas datu pietiekamu aizsardzību, kad tie tiek nosūtīti uz trešajām valstīm, jūs varat iesniegt jautājumu Datu aizsardzības vadītājam: DPO@farnell.com.

X. Personas datu drošība un maksājuma karšu aizsardzība

Mēs esam ieviesuši tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu mūsu apstrādātos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu manipulēšanu, iznīcināšanu vai nozaudēšanu, mainīšanu un pret neatļautu atklāšanu vai trešo personu piekļuvi. Šie drošības pasākumi ietver autentifikācijas rīkus, ugunsmūrus, IT sistēmu un tīklu uzraudzību, personas datu pseidonimizāciju un šifrēšanu.

Tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi tiek regulāri pārskatīti un pielāgoti, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, apstrādes raksturu, tvērumu, kontekstu un mērķus, un riskus, un to iestāšanās iespējamību. Taču, ņemot vērā drošības pasākumu dinamisko kontekstu, tehnoloģiju attīstību, ievainojamības, apdraudējumus un riskus, pilnīga drošība nevar tikt garantēta.

Mēs esam tiesīgi glabāt jūsu maksājumu kartes informāciju tikai un vienīgi ar mērķi, lai jūs varētu samaksāt par pasūtījumiem, ko veicat mūsu tīmekļa vietnē. Tāpat mēs esam tiesīgi glabāt šo informāciju, lai paātrinātu jebkurus nākotnes pirkumus, ko jūs veiksiet mūsu tīmekļa vietnē. Mēs aizsargājam jebkurus mūsu glabātos kartes datus, atklājot tikai pēdējos četrus konta numura ciparus, kad apstiprinām jūsu veikto pasūtījumu. Mēs esam ieviesuši fiziskus, elektroniskus un procesuālus kontroles pasākumus saistībā ar jebkuras mūsu glabātas personīgi identificējamas informācijas glabāšanu un atklāšanu. Mēs uztveram mūsu drošības saistības ļoti nopietni, un mēs lūdzam jūs veikt saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūs aizsargājat jūsu konta informāciju, tostarp ID un paroli, lai nepieļautu, ka tie tiek neatļauti izmantoti. Mēs iesakām jums pilnībā iziet no sava konta un dzēst pārlūkošanas vēsturi un sīkdatnes, kas, iespējams, ir saglabātas, lai novērstu, ka informāciju izmanto neatbilstoši pilnvarots lietotājs.

Ja jums radušās bažas par jūsu personas datu drošību, jūs varat iesniegt jautājumu Datu aizsardzības vadītājam: DPO@farnell.com.

XI. Mārketinga preferences

Atbilstoši šīs Politikas IV. sadaļas 3. punktā norādītajam mums jāiegūst vai nu jūsu piekrišana vai mums jābūt leģitīmai interesei, lai apstrādātu jūsu personīgo informāciju (tostarp vārdu, uzrunu, uzņēmumu vai organizāciju, kurā strādājat, e-pastu, tālruņa numuru, citu kontaktinformāciju), lai pārvaldītu jūsu dalību akcijā vai pasākumā vai lai sniegtu jums informāciju par mūsu vai mūsu sadarbības partneru precēm un pakalpojumiem, tehnoloģiju jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un uzņēmējdarbības iespējām. Šiem mērķiem mēs esam tiesīgi izmantot jūsu personīgo informāciju atbilstoši jebkurām preferencēm, ja tādas noteiktas, lai nosūtītu jums informāciju par produktu un pakalpojumu, un mārketinga paziņojumus pa e-pastu, pastu, tālruni un sociālajos medijos, ja vien jūs neesat mums lūdzis(-usi) to nedarīt.

Ja vien piekrišana nav noteikta kā tiesiskais pamats, kam arī nepieciešama piekrišana, jums vienmēr būs iespēja nepiekrist saņemt informāciju par produktu vai pakalpojumu un mārketinga paziņojumus, vienkārši atzīmējot lauciņu vai noklikšķinot uz pogas vai saites, vai mainot savas preferences sava konta iestatījumos.

Jūs, protams, varat dot pieprasīt mums pārtraukt sūtīt jums informāciju par produktu un pakalpojumu, un mārketinga paziņojumus jebkurā laikā vēlāk. Ja mums atļauts sūtīt jums mārketinga informāciju, jūs varat jebkurā laikā no tās atteikties (bez maksas e-pasta saziņas gadījumā, izņemot par datu nesēja nosūtīšanas izmaksas). Ja jūs vairs nevēlaties, lai mēs sazināmies ar jums mārketinga nolūkos, lūdzu, vai nu noklikšķiniet šeit, lai atjauninātu jūsu konta preferences, vai sazinieties ar mums pa e-pastu: unsubscribe-uk@farnell.com (informējot mūs par to, kāda veida mārketinga informāciju jūs vairs nevēlaties saņemt) vai pa tālruni 8000 3557 (iespējams, var tikt piemērota maksa, lūdzu, sazinieties ar savu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu vairāk).

Ja jūs pieprasāt mums pārtraukt sūtīt jums informāciju par produktiem un pakalpojumiem, un mārketinga paziņojumus, iespējams, paies noteikts laiks, kamēr visas mūsu sistēmas un lietotnes tiks atjauninātas, tāpēc jūs, iespējams, saņemsiet paziņojumus no mums, kamēr mēs pilnībā apstrādāsim jūsu norādījumus.

Lūdzu, ievērojiet, ka jūsu norāde pārtraukt sūtīt mārketinga paziņojumus nepārtrauks citu mūsu saziņu ar jums, piemēram, pasūtījumu apstiprinājumus, pasūtījumu atjauninājumus, paziņojumus par nosūtīšanu vai maksājumu pieprasījumus.

XII. Citas tīmekļa vietnes

Mūsu vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mūsu privātuma paziņojums un politika attiecas tikai uz šo tīmekļa vietni, tāpēc, kad jūs pāriesiet uz citām tīmekļa vietnēm, jums jāiepazīstas ar privātuma paziņojumu šajās vietnēs.

Laiku pa laikam mēs, iespējams, jums piedāvāsim iespēju veikt darījumu, izmantojot PayPal. Šie darījumi tiks veikti atbilstoši PayPal privātuma politikai, kas pieejama www.paypal.com, saitē “Privātums” tīmekļa vietnes kājenē.

XIII. Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem

Jums ir tiesības uz jūsu personas datiem un to, kā tie tiek izmantoti. Šīs tiesības ir apkopotas tālāk. Lai īstenotu jebkuras no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar Farnell juridisko personu, kas XV. nodaļā norādīta kā Pārzinis vai Farnell juridiskās personas Datu aizsardzības speciālists, ja attiecināms.

1. Tiesības piekļūt jūsu personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam vai neapstrādājam personas datus, kas saistīti ar jums.

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem un saņemt papildu informāciju par apstrādes mērķi, apstrādē iesaistīto personas datu kategorijas, informāciju par to, kuras personas ārpus Farnell, iespējams, ir saņēmušas datus, tostarp saņēmēji trešajās valstīs, jebkuru pieejamo informāciju par datu avotu, ja jūs datus mums nesniedzāt tieši, paredzamo laika periodu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas tiek izmantoti šī perioda noteikšanai. Tāpat jūs varat pieprasīt apstrādē esošu personas datu kopiju.

2. Tiesības labot jūsu personas datus

Jums ir tiesības labot jūsu personas datus, ko mēs apstrādājam, ja dati ir neprecīzi vai nepareizi.

3. Tiesības dzēst jūsu personas datus

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu. Taču var pastāvēt iemesli un tiesisks pamats jūsu personas datu paturēšanai, neskatoties uz jūsu pieprasījumu, piemēram, ja jums vēl joprojām ir darījuma attiecības ar mums un mums dati nepieciešami, lai izpildītu pasūtījumus vai citus līgumā noteiktus pienākumus, vai ja lietvedības pienākumi nepieļauj datu dzēšanu, vai ja mēs izskatām sūdzību. Ja mums jāturpina jūsu personas datu apstrāde, mēs informēsim jūs par to, kāpēc mums apstrāde jāturpina, kad atbildēsim uz jūsu pieprasījumu.

4. Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tas saistīts ar jūsu īpašo situāciju un apstākļiem. Taču var pastāvēt iemesli un tiesisks pamats jūsu personas datu apstrādei, neskatoties uz jūsu iebildumiem. Ja mēs noraidīsim jūsu pieprasījumu, mēs sniegsim jums informāciju un skaidrosim, kāpēc mēs noraidījām jūsu pieprasījumu.

Tiktāl, ciktāl mēs izmantojam jūsu personas datus tiešā mārketinga mērķiem, jums ir tiesības iebilst jebkurā laikā. Tas attiecas uz jūsu personas datu profilēšanu, kas ir saistīta ar tiešo mārketingu.

5. Tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi

Jums ir tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos jūs varat ierobežot veidu, kā mēs apstrādājam un izmantojam jūsu personas datus. Tiesības ierobežot apstrādi var tikt īstenotas īpaši, ja jums ir radušās problēmas ar mums pieejamo personas datu saturu vai to, kā tie tiek apstrādāti, piemēram, ja jūs apstrīdat mums pieejamo personas datu pareizību, un mēs apliecinām personas datu pareizību, apstrāde var tikt ierobežota uz laiku, kas nepieciešams apliecināšanai.

6. Tiesības atsaukt piekrišanu jūsu personas datu apstrādei

Ja piekrišana ir mūsu veiktās jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. Taču piekrišanas atsaukšana parasti attiecas tikai uz nākotnes darbībām. Jebkurai iepriekšējai personas datu apstrādei, kas bija likumīgi balstīta uz piekrišanu, var tikt piemēroti citi noteikumi vai saistības, kas nosaka un legalizē turpmāku personas datu apstrādi.

7. Tiesības uz jūsu personas datu pārnešanu

Jums ir tiesības pieprasīt mums pārvietot, nosūtīt vai kopēt personas datus, ko jūs mums iesniedzāt, lai jūs varētu izmantot savus personas datus cita pakalpojuma ietvaros vai ar citu pakalpojumu sniedzēju. Jūs varat pieprasīt saņemt personas datu kopiju plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, lai jūs tos varētu glabāt turpmākai personīgai lietošanai. Tāpat jūs varat pieprasīt, ka mēs nosūtām datus tieši citai organizācijai.

Taču tiesības uz datu pārnešanu var tikt ierobežotas, ņemot vērā pārnešanas tehniskās iespējas. Tiesības uz datu pārnešanu nerada mums pienākumu ieviest vai uzturēt apstrādes sistēmas, kas ir tehniski saderīgas ar citu organizāciju sistēmām.

8. Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei, ja jūs uzskatāt, ka mēs esam rīkojušies nepareizi un nelikumīgi ar jūsu personas datiem, vai ja jūs uzskatāt, ka mēs neesam atbilstoši apstrādājuši jūsu pieprasījumus.

Datu aizsardzības uzraudzības iestāde, kurā jāiesniedz sūdzība, ir iestāde, kas ir kompetenta pieņemt šādu sūdzību jūsu mītnes vietā vai jūsu valstī, vai uzraudzības iestāde, kas, mūsuprāt, ir kompetenta. Proti:

Informācijas komisāra birojs
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Češīra
SK9 5AF
Apvienotā Karaliste

Kad iesniegsiet sūdzību, datu aizsardzības uzraudzības iestāde informēs jūs par sūdzības izskatīšanas gaitu un iznākumu.

XIV. Kā sazināties ar mums par datu aizsardzības jautājumiem

Ja jums radušies jautājumi vai bažas par šo Datu aizsardzības politiku vai par jūsu personas datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības komandu: DPO@farnell.com.

Dažas no Farnell juridiskajām personām ir iecēlušas Datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, arī jūs varat sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu, izmantojot kontaktinformāciju, ko norādījušas attiecīgās Farnell juridiskās personas.

XV. Datu pārzinis un atbildība

Ja vien nav norādīts citādi, Farnell, kas nodrošina šīs tīmekļa vietnes darbību, ir jūsu personas datu pārzinis. Šis uzņēmums nosaka jūsu personas datu apstrādes mērķus un metodes un ir atbildīgs par atbilstības nodrošināšanu piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem un šīs Politikas prasībām.

XVI. Politikas grozījumi

Mēs paturam tiesības grozīt šo Politiku jebkurā laikā. Šī Politika var tikt grozīta atbilstoši politiku grozīšanas un grozījumu paziņošanas procedūrai.

A pielikums Glosārijs un definīcijas

Pārskatatbildības princips
nozīmē to, ka pārziņi būs atbildīgi par un spēs nodrošināt atbilstību VDAR, kas nosaka, ka pārzinim ir jāievieš atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka datu apstrāde tiek veikta atbilstoši VDAR, un pārbaudīs un atjauninās šos pasākumus, ja nepieciešams.
Pārzinis
ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.
Datu aizsardzības politika
ir šī Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģiona Datu aizsardzības politika.
Datu apstrādes līgums
ir līgums, kas ir daļa no pamatlīguma starp pārzini un apstrādātāju, lai atspoguļotu pušu vienošanos par personas datu apstrādi atbilstoši datu aizsardzības noteikumu prasībām.
Datu aizsardzības ietekmes izvērtējums
ir process, kura ietvaros tiek izvērtēta augsta riska iespējamība un nozīmība attiecībā uz datu subjektu tiesībām un brīvībām, ņemot vērā apstrādes raksturu, tvērumu, kontekstu un mērķus, kā arī risku avotus; ietekmes izvērtējumam jāietver pasākumi, aizsardzības pasākumi un mehānismi, kas paredzēti attiecīgā riska mazināšanai, nodrošinot personas datu aizsardzību un uzskatāmi parādot atbilstību VDAR.
Datu subjekts
ir identificēta vai identificējama fiziska persona; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
VDAR
ir Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
Starptautiska organizācija
ir organizācija un tai pakārtotas struktūras, kas ir starptautisko publisko tiesību subjekti, vai jebkura cita struktūra, kas ir izveidota ar divu vai vairāku valstu nolīgumu vai uz tā pamata.
Personas dati
ir informācija, kas saistīta ar (i) identificētu vai identificējamu fizisku personu un (ii) identificētu vai identificējamu juridisku personu (ja šādu informāciju aizsargā tāpat kā personas datus vai personīgi identificējamu informāciju atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem).
Personas datu aizsardzības pārkāpums
ir drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.
Apstrāde
ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
Apstrādātājs
ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita institūcija, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
Profilēšana
ir jebkura personas datu automātiskas apstrādes forma, kas ietver personas datu lietošanu, lai izvērtētu ar fizisku personu saistītus noteiktus personīgus aspektus, īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar šīs fiziskās personas darba rezultātiem, ekonomisko stāvokli, veselību, personīgajām preferencēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.
Pseidonimizācija
ir personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Saņēmējs
ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita institūcija, kurai tiek atklāti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav trešā persona. Taču publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus atsevišķu jautājumu ietvaros atbilstoši Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, nav uzskatāmas par saņēmējiem; šo datu apstrāde, ko veic šīs publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem atbilstoši apstrādes mērķiem.
Īpašas personas datu kategorijas
ir personas dati, kas atklāj fiziskas personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus vai piederību arodbiedrībai, ģenētiskos datus, biometriskos datus, kas spēj identificēt fizisko personu, dati par fiziskas personas veselību vai dati par fiziskas personas seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju.
Trešā persona
ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai institūcija, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras atrodas tiešā pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā un kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023