Noteikumi un nosacījumi

Please select the correct Terms & Conditions that apply to you below:

1. Definīcijas

Sekojošiem terminiem šo piegādes nosacījumu ietvaros tiek piešķirta zemāk minētā nozīme:

Katalogs – katalogs (papīra vai elektroniskā formātā) kurā izklāstīti šie Noteikumi.
Sabiedrība – Farnell Premier Farnell UK Limited tirdzniecības struktūrvienība (uzņēmuma numurs 00860093) ar juridisko adresi 150 Armley Road Leeds West Yorkshire LS12 2QQ vai tās tiesību pārņēmēji.
Noteikumi – šie noteikumi un nosacījumi.
Līgums – jebkurš līgums par Preču pārdošanu un/vai Pakalpojumu sniegšanu kas noslēgts starp mūsu un jūsu uzņēmumiem.
Klients – persona(s) sabiedrība vai cita juridiska persona kuras Preču pasūtījumu Sabiedrība ir pieņēmusi.
Preces – jebkuras mūsu jums piegādātās vai piegādājamās preces.
Pakalpojumi – jebkuri mūsu jums sniegtie vai sniedzamie pakalpojumi.
Piegādes – jebkuras Preces vai Pakalpojumi.
Rakstiski – ietver arī elektroniskās saziņas formas.

2. Noteikumi

Sabiedrība visus pasūtījumus pieņem saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Šie Noteikumi aizvieto un izslēdz jebkādus noteikumus un nosacījumus jebkādās sarunās, vai noteikumus un nosacījumus, uz kuriem atsaucas šādās sarunās vai darījumu procesos starp Sabiedrību un Klientu, vai kuri noteikti Klienta standarta noteikumos un nosacījumos. Ja pastāv nesaskaņas starp:

 • pārējiem šī Kataloga nosacījumiem un šiem Noteikumiem; vai
 • pasūtījuma nosacījumiem un šiem Noteikumiem,

priekšroka dodama šiem Noteikumiem, ja vien Sabiedrība rakstiski nav noteikusi citādi. Kopā ar jebkādiem, Sabiedrības saistībā ar pasūtījumu apstiprinātiem nosacījumiem, šie Noteikumi ietver visu vienošanos starp Sabiedrību un Klientu attiecība uz pasūtītājām Piegādēm. Nav pieļaujamas nekādas šo Noteikumi izmaiņas, ja vien tādas nav īpaši rakstiski apstiprinājis Sabiedrības direktors.

3. Cenas

Ja vien nav noteikts citādi, maksa par Piegādēm ir norādīta eiro, bez PVN, kurš, nosūtīšanas brīdī tiek pievienots Katalogā norādītajai cenai, vai, kur attiecināms, Sabiedrības rakstveidā sniegtajiem izcenojumiem, ja PVN ir jāpiemēro. Sabiedrība ir pielikusi visas saprātīgās pūles, lai nodrošinātu, ka maksa par Piegādēm ir precīzi uzrādīta Katalogā. Cenas par precēm var mainīties. Piemērojamās cenas ir tās, kuras ir spēkā pasūtījuma pieņemšanas brīdī. Ja Piegādes tiek veiktas pa daļām (Piegādes pēc grafika), maksājamā cena ir tā, kura ir spēkā pirmās Piegādes partijas nosūtīšanas laikā, bet gadījumā, ja Piegādes pēc grafika ilgst 90 dienas vai ilgāk, Sabiedrība patur tiesības pieprasīt no Klienta papildus maksu, ja cena par Piegādēm pieaug pirms minētā perioda beigām, vai arī piemērot spēkā esošo valūtas maiņas kursu.

Visām Piegādēm uz adresēm Apvienotajā Karalistē tiek piemērota spēkā esošā PVN likme, tajā skaitā, gadījumos, kur Preces paredzētas tālākai eksportēšanai. Saņemot pierādījumus par Preču eksportēšanu, kuri atbilst 703. Muitas/Akcīzes instrukcijai (Customs/Excise Notice 703), tiek izsniegta kredītzīme par pilnu PVN summu.

Nosūtot kravas uz citām EK dalībvalstīm PVN netiek aprēķināts, pie nosacījuma, ka veicot pasūtījumu Preču saņēmējs uzrāda EK PVN maksātāja numuru.

Piegādēm uz valstīm, kuras nav EK dalībvalstis, atbilstoši 703. Muitas/Akcīzes instrukcijai tiek piemērota PVN nulles likme.

Sabiedrības standarta dokumentācija ietver vienu preču pavadzīmi-rēķinu. Pārējo dokumentu, tādu kā Tirdzniecības palātas vai konsulāro apliecinājumu vai legalizāciju, vai vairāku rēķina kopiju izmaksas netiek ietvertas, ja vien tas nav īpaši norādīts Sabiedrības cenu lapā vai faktūrrēķinā, un Sabiedrība pēc pieprasījuma šādas izmaksas uzrādīs atsevišķi.

4. Samaksa

Samaksa tiek pilnībā veikta kā priekšapmaksa, vienā no sekojošajiem veidiem, pēc vienošanās ar Sabiedrību:

 1. rēķinā norādītajā valūtā;
 2. ar pārskaitījumu internetbankā, un šim nolūkam Sabiedrības bankas rekvizīti ir pieejami pēc pieprasījuma;
 3. ar Visa kredītkartēm;
 4. ar akreditīvu, ja maksa par Precēm (izņemot piegādes izmaksas, kā arī citus maksājumus un nodevas) pārsniedz €7500 un akreditīvs:
  1. ir NEATSAUCAMS:
  2. to ir apstiprinājusi sabiedrībai pieņemama, respektabla banka Apvienotajā Karalistē;
  3. atļauj tūlītēju samaksu Sabiedrībai eiro valūtā;
  4. visa uzrādītā informācija par cenām, aprakstiem, piegādes veidu, utt. precīzi atbilst Sabiedrības cenu lapā vai faktūrrēķinā norādītajai;
  5. satur norādi, ka visus Bankas maksājumus, komisijas, utt. sedz Klients;
  6. pieļauj gan nosūtīšanu, gan pārkraušanu pa daļām;
  7. nodrošina Sabiedrībai pietiekošu laiku gan Preču nosūtīšanai, gan dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai.
  8. precizē ‘dažādu izcelsmi’, ja akreditīvā jānorāda izcelsmes valsts;
  9. atbilst Vienotajai muitas un dokumentāro kredītu prakses (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400)) regulējumam un tajā laiku pa laikam izdarītajiem grozījumiem;
 5. saskaņā ar jebkādu termiņa kredīta kontu, kas pieejams Sabiedrībai saistībā ar Klienta kontu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Lūdzam ievērot, ka Sabiedrība nepieņem nekādus bankas pakalpojumu maksājumus, komisijas vai maksas. Visos dokumentārajos kredītos jābūt skaidri norādītam, ka šādus maksājumus vai komisijas maksas sedz Klients.

Visi maksājumi veicami bez jebkādiem atskaitījumiem, ieturējumiem vai ieskaitiem. Būtisks ir maksājuma termiņš. Ja Klients neveic maksājumu noteiktajā termiņā, tad, neesot pretrunā ar jebkādām citām tiesībām vai tiesību aizsardzības līdzekļiem, Sabiedrībai ir tiesības:

 1. atcelt pasūtījumu, vai apturēt jebkādas turpmākas piegādes vai izpildi;
 2. piemērot jebkuru Klienta veikto maksājumu jebkurām Piegādēm (vai Piegādēm, kuras veiktas jebkura cita līguma ietvaros) pēc Sabiedrības ieskatiem; un
 3. laiku pa laikam iekasēt soda procentus (pirms vai pēc sprieduma) par nokavētajiem maksājumiem ar likmi 5% gadā virs HSBC Bank plc pamata likmes, līdz šī summa tiek pilnībā apmaksāta.

Rēķini tiks elektroniski nosūtīti uz konta reģistrēšanas laikā norādīto e-pasta adresi. Varat to mainīt vai pieprasīt drukātu rēķinu, sazinoties ar Farnell klientu apkalpošanas nodaļu (kontaktinformācija ir norādīta rēķinā). Ja jums ir nepieciešams drukāts rēķins, Farnell patur tiesības ieturēt maksu par pasta izdevumiem.

5. Jauns konts

Klientam, kurš vēlas atvērt kredītrēķinu, jāiesniedz Sabiedrības pieprasītā informācija, kā arī Sabiedrība var pārbaudīt un noskaidrot šādu informāciju pēc saviem ieskatiem. Sabiedrība patur tiesības pilnībā pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā piešķirt, atteikt vai pārtraukt jebkādas kredīta iespējas, vai samazināt vai apturēt jebkādus kredīta limitus, nebrīdinot par to Klientu. Sabiedrībai nav saistošas nekādas kontu iespējas vai kreditēšanas nosacījumi, ja vien Sabiedrība nav tādus apstiprinājusi rakstiski.

6. Pasūtījumi

Sabiedrība patur tiesības atteikties no tirdzniecības darījumiem ar jebkuru uzņēmumu, personu vai vienību.

Sazinoties pa telefonu, kā arī visa veida korespondencē Klientam ir pienākums norādīt savu konta numuru un pasūtījuma numuru.

Lai izvairītos no dublēšanās, uz rakstiska apstiprinājuma telefoniski veiktiem pasūtījumiem jābūt skaidri norādītam „Tikai apstiprinājumam”. Sabiedrība neuzņemas atbildību par šādi neapzīmētiem pasūtījumiem, un par dublētajiem pasūtījumiem tiks iekasēta attiecīgā samaksa.

Pēc pieņemšanas pasūtījumu iespējams atcelt vienīgi ar iepriekšēju rakstisku Sabiedrības direktora piekrišanu.

Preču pasūtījumus Sabiedrība apstiprina, nosūtot attiecīgās Preces, tomēr šāda nosūtīšana nenozīmē apstiprinājumu, ja Piegādes cena Klienta pasūtījumā norādīta vai attiecināta nepareizi.

7. Nogādāšana

Pasūtījumi pa telefonu, faksu, e-pastu, tīmeklī un e-iepirkumos tiek automātiski uzskatīti par steidzamiem, un izņemot zemāk norādītajā gadījumā, Sabiedrība pieliks visas saprātīgi iespējamās pūles, lai nosūtītu šādi pasūtītās Preces tajā pašā dienā, ar nosacījumu, ka pasūtījumi tiek saņemti pirms plkst. 3.00 pēcpusdienā, GMT, no pirmdienas līdz piektdienai, bet visas Preces, kas pasūtītas pēc šī laika – nākamajā darba dienā.

Ja vien rakstiskas vienošanās ietvaros nav norādīts citādi, visi sūtījumi tiek veikti kā EXW no Sabiedrības Apvienotās Karalistes vai Beļģijas noliktavām pēc Sabiedrības ieskatiem. EXW tiek lietots nozīmē, kāda tam piešķirta INCOTERMS 2000. Pēc pieprasījuma Sabiedrība var piedāvāt nogādāšanu atbilstoši citiem nosacījumiem un par papildus samaksu.

Klients var pieprasīt nosūtīšanu vai izpildi pa daļām laika periodā līdz 12 mēnešiem no pasūtījuma dienas. Sabiedrība patur tiesības uz nogādāšanu vai izpildi pa daļām. Nogādāšanas vai izpildes datuma neievērošana, veicot nogādāšanu vai izpildi pa daļām neaizliedz vai neierobežo Sabiedrību veikt turpmākus sūtījumus vai nodrošināt turpmāku izpildi atbilstoši attiecīgajam Līgumam par piegādi daļās.

Sabiedrība var izmantot tās rīcībā esošās nogādāšanas metodes. Sabiedrība pieliks visas saprātīgās pūles, lai izpildītu nosūtīšanas un/vai izpildes plānus, bet nekādos apstākļos, izņemot zemāk 8.punktā izklāstīto, tā nebūs atbildīga par zaudējumu segšanu Klientam, kuri tam radušies piegādes neizpildes vai arī novēlotas nogādāšanas vai izpildes dēļ. Nogādāšanas un/vai izpildes termiņi netiek uzskatīti par būtiskiem.

Sabiedrība patur tiesības atlikt nosūtīšanu vairāku iemeslu dēļ, tajā skaitā, lai veiktu jebkādas nepieciešamas kredīta vai krāpšanas apkarošanas pārbaudes vai procedūras, vai arī lai pārliecinātos, ka attiecīgie maksājumi saņemti pilnībā, bez atvilkumiem. Ja nosūtīšana aizkavējas augstākminēto iemeslu dēļ, Sabiedrība pieliks saprātīgas pūles, lai informētu Klientu.

8. Pārbaude, defekti un neveikti sūtījumi

Klienta pienākums ir pārbaudīt Piegādes tiklīdz tas ir saprātīgi iespējams pēc to saņemšanas, bet Pakalpojumu gadījumā – pēc to izpildes, un, izņemot zemāk 14. punktā izklāstīto, Sabiedrība nav atbildīga par jebkādiem Piegādēs konstatētiem defektiem, ja 10 dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas Sabiedrībai netiek iesniegts rakstisks paziņojums. Sabiedrība nesastāda Preču sastāvā esošo programmatūru, tāpēc Klients ir atbildīgs par datorvīrusu esamības pārbaužu veikšanu pirms Preču lietošanas.

Sabiedrības kravā reģistrētais Preču daudzums pie nosūtīšanas ir galējais daudzums, kādu Klients saņem pēc piegādes, ja vien Klients nespēj pierādīt pretējo. Sabiedrība nav atbildīga par Preču nenosūtīšanu vai pakalpojumu nenodrošināšanu, ja Sabiedrībai 10 dienu laikā pēc datuma, kad Precēm vajadzēja būt piegādātām, vai Pakalpojumiem izpildītiem atbilstoši parastajai kārtībai, netiek iesniegts rakstisks paziņojums. Pamatojoties uz šo Noteikumu 15(i).punktu, jebkāda Sabiedrības atbildība par Preču nepiegādāšanu vai neizpildi, vai par Precēm, kuras paziņotas par bojātām pie saņemšanas, vai par Pakalpojumiem, kuri paziņoti par nepilnīgiem pēc izpildes atbilstoši šim 8.punktam, tiek ierobežota ar Preču aizvietošanu vai Pakalpojuma atkārtotu sniegšanu saprātīgā termiņa, vai arī ar cenas, kura tika samaksāta par attiecīgajām Piegādēm atmaksāšanu.

9. Preču atgriešana

Preces nav atļauts atgriezt Sabiedrībai pirms Klients no Sabiedrības ir saņēmis atgriešanas apstiprinājuma numuru (returns authorisation number – RMA). Visas Preces tiek atgrieztas, Klientam uzņemoties risku un izmaksas, Klients tās nedrīkst būt bojājis, un tām jābūt oriģinālajā iepakojumā. Klients ir atbildīgs par Preču atgriešanu Sabiedrībai un par šāda atgriezta sūtījuma apstiprinājuma pierādījuma iesniegšanu.
Sabiedrība izmanto 21 dienu atgriešanas politiku. Lai atgriešana būtu apstiprināta, atgriežamās Preces Sabiedrībai jāsaņem 21 dienu laikā no to izsūtīšanas brīža. Klientam Preces jāatgriež uz sekojošo adresi „The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF”, skaidri norādot Klienta konta numuru, pasūtījuma numuru un RMA.
Jebkuras Preces, kuras tiek atgrieztas pēc 21 dienu termiņa kā „nevēlamas” vai „nepareizi pasūtītas” Sabiedrība var pieņemt pēc saviem ieskatiem, taču tām tiek piemērota maksa par atgriešanu noliktavā 20 % apmērā no šo Preču rēķinā nosauktās vērtības (piemērojamā minimālā summa ir €15).
Šo Noteikumu 9. punktā minētajā kārtībā netiek atgrieztas Preces, kuru sastāvā ir programmatūra, vai kuras satur bīstamās vielas, vai ir speciāli veidotas bīstamajām vielām, kas uzskaitītas Direktīvā 2002/95/EC par Atsevišķu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajā vai elektroniskajā aprīkojumā (BVIe). Papildus, netiek atgrieztas statiski jūtīgās Preces vai komponentes jūtīgas pret mitrumu (MSL), kuras tiek piegādātas slēgtā iepakojumā, ja pakojums, kurā tās piegādātas ir bijis atvērts, izmainīts vai bojāts.

10. Apraksts

Visas specifikācijas, zīmējumi, ilustrācijas, apraksti un svaru, izmēru un tilpumu vai citi lielumi, tai skaitā, bet ne tikai jebkuri apgalvojumi par atbilstību normatīvajiem aktiem (kopā saukti – „Apraksti”), kad vien tādi tiek uzrādīti (tajā skaitā, bet ne tikai, šajā Katalogā, datu lapās, pieteikuma paziņojumos, izsūtīšanas paziņojumos, rēķinos vai iepakojumā), ir paredzēti vispārēja priekšstata radīšanai par Piegādēm, bet tie nav Līguma sastāvdaļa. Ja kāds Preču Apraksts atšķiras no ražotāja apraksta, par pareizu tiek uzskatīts pēdējais. Sabiedrība veiks visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu Aprakstu precizitāti, tomēr tā paļaujas uz informāciju, kuru tai ir iesnieguši Sabiedrības piegādātāji, un tāpēc Sabiedrība neuzņemas nekādu līgumisku, civiltiesisku, likumisku, vai citādu atbildību par jebkādām šādos Aprakstos atrodamām kļūdām vai nepilnībām, neskatoties uz to, vai tādas radušās Sabiedrības nolaidības dēļ, vai citādi. Sabiedrībai ir tiesības veikt izmaiņas Piegādēs saskaņā ar ilgtermiņa uzlabošanas programmu, vai lai panāktu atbilstību likumdošanai.

Nenonākot pretrunā ar šo Noteikumu 10. punktu, Klientiem tiek ieteikts pārbaudīt Sabiedrības mājas lapā jaunākos Preču aprakstus, it sevišķi, bet ne tikai attiecībā uz BVIe.

11. Risks un īpašumtiesības

Ja nosūtīšana tiek veikta pēc EXW, Preču bojājumu vai zaudējuma risks pāriet Klientam ar brīdi, kad Preces ir pieejamas saņemšanai Klientam vai Klienta pārvadātājiem. Pārējos gadījumos ar Precēm saistītie riski pāriet Klientam saskaņā ar konkrētajām Līgumam piemērojamajiem Incoterms.

Īpašumtiesības uz Precēm nepāriet Klientam pirms Sabiedrība ir pilnībā saņēmusi (naudā vai maksājumos bez atvilkumiem) visas summas, kuras Klientam jāmaksā Sabiedrībai jebkādā saistībā. Pirms īpašumtiesības pāriet Klientam, Preces tiek piešķirtas Klientam uz uzticības pamata, kā Sabiedrības preču glabātājam. Ja samaksa netiek pilnā apmēra saņemta noteiktajā termiņā, vai arī Klients pieņem lēmumu par darbības izbeigšanu, vai tas tiek pasludināts ar tiesas lēmumu par maksātnespējīgu, vai arī ja attiecībā uz jebkuriem Klienta līdzekļiem vai uzņēmumiem tiek iecelts tiesu izpildītājs vai administrators, vai arī ja Klientam tiek piemērota sprieduma izpilde vai mantas apķīlāšana, vai arī jebkuras jurisdikcijas ietvaros tiek piemērotas jebkādas līdzīgas darbības, Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atgūt īpašumtiesības pār Precēm, vēršoties kompetentajās iestādēs pret Klientu.

Šis Katalogs jebkurā laikā paliek tikai un vienīgi sabiedrības īpašums.

12. Kvalitātes nodrošinājums

Visas šajā katalogā aprakstītās Preces ir ražotas stingri ievērojot standarta kvalitātes procedūras, kādas noteiktas saskaņā ar BS EN ISO 9001:2000, ja vien nosūtījuma dokumentos nav norādīts citādi.

Plašāku informāciju iespējams saņemt Sabiedrības pārdošanas daļā, veicot pasūtījumu. Izvēlētās vienības ir pieejamas ar pilnu partijas atpazīšanu pēc CECC izplatītāju nosacījumiem. Tie tiek uzrādīti Katalogā, un par šādas izziņas izsniegšanu tiek iekasēta maksa €7.50 apmērā.

Par bīstamajām Precēm (IATA Form), ja tādas ir pieejamas, tiek noteikta maksa €36 apmērā uz šī Kataloga izdošanas datumu.

13. Izpildījums un atbilstība mērķim

Ja vien izpildījuma skaitļus, pielaides vai īpašības Sabiedrības direktors nav skaidri un konkrēti apstiprinājis rakstiski, Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par Piegāžu neatbilstību šādiem kritērijiem, neskatoties uz to, vai tādas radušās Sabiedrības nolaidības dēļ vai citu iemeslu dēļ. Atbildība par to, lai Piegādes būtu pietiekošas un atbilstošas paredzētajam mērķim, jāuzņemas Klientam, ja Sabiedrības direktors nav skaidri rakstiski norādījis pretējo. Jebkuru ieteikumu vai padomu, ko sniedzis Sabiedrības darbinieks, bet kuru Sabiedrības direktors nav apstiprinājis rakstiski, Klients ņem vērā pilnībā uz savu risku, un Sabiedrība nav atbildīga par jebkādiem šādi sniegtiem padomiem vai ieteikumiem, ja tie nav apstiprināti kā minēts augstāk. Izņemot 15.punktā noteiktajā gadījumā, ja jebkāds brīdinājums, apgalvojums, padoms vai ieteikums, kurš apstiprināts kā noteikts šajā 13.punktā, izrādās nepareizs, neprecīzs vai maldinošs, tad Sabiedrības atbildība pret Klientu tiek ierobežota ar par Piegādēm samaksātās cenas atmaksu vai aizvietojošu Piegāžu, kuras ir pietiekošas un piemērotas nosūtīšanu, pēc Sabiedrības ieskatiem.

14. Galvojums/garantija

Sabiedrība centīsies nodot Klientam visas Preču ražotāja nodrošinātās garantijas.

Pie tam, Sabiedrība bez maksas saremontēs, vai pēc Sabiedrības ieskatiem, aizvietos Preces, vai Pakalpojumu gadījumā sniegs Pakalpojumu atkārtoti, ja to bojājumi vai defekti, kas radušies nekvalitatīvu materiālu, montāžas vai konstrukcijas dēļ, tiek pietiekoši pierādīti Sabiedrībai.

Šis pienākums nav attiecināms:

 • ja defekti ir radušies, jo Klients ir pārveidojis vai remontējis Preces bez Sabiedrības rakstiskas piekrišanas;
 • jo Klients nav ievērojis ražotāja Precēm noteiktās glabāšanas, lietošanas, uzstādīšanas vai uzturēšanas instrukcijas;
 • ja Klients nav informējis Sabiedrību par defektiem saskaņā ar 8.punktu, bet defekti bija saprātīgi acīmredzami vai saprātīgi konstatējami; vai
 • ja Klients neziņo Sabiedrībai par defektiem 12 mēnešu (vai tāda cita perioda, kādu Sabiedrība noteikusi uz Piegādes pasūtījuma apstiprināšanas brīdi) laikā pēc Preču nosūtīšanas vai Pakalpojumu veikšanas datuma.

Atbilstoši šim 14.punktam aizvietotajām Piegādēm vai saremontētajām Precēm tiek noteikta garantija atbilstoši šiem nosacījumiem, uz laiku, kas atbilst oriģinālajai Piegādei noteiktās garantijas nenotecējušajam periodam. Preces, kuras tiek aizvietotas, ir Sabiedrības īpašums.

Klients piešķir Sabiedrībai, tās darbiniekiem, pilnvarotajiem un pārstāvjiem tiesības iekļūt savās telpās, lai atbilstoši 14.punktam veiktu aizvietošanu vai remontu. Klients nodrošina Sabiedrības darbiniekus, pilnvarotos un pārstāvjus ar drošiem darba apstākļiem savās telpās, un Klients ir atbildīgs par datoru vai procesoru, kuriem nepieciešams remonts vai aizvietošana, atslēgšanu no tīkla, un par šādos datoros un procesoros esošās informācijas dublēšanu pirms Sabiedrības ierašanās.

Izņemot 15 (i).punktā noteikto, ja kādās Piegādes izrādās bojātas vai ar defektiem atbilstoši šim 14.punktam, Sabiedrības vienīgais pienākums un atbildība ir ierobežota ar attiecīgo Preču remontu vai aizvietošanu, vai attiecīgo Pakalpojumu atkārtotu izpildi vai par attiecīgajām Piegādēm samaksāto maksājumu atmaksu, pēc Sabiedrības ieskatiem.

Izņemot 15 (i).punktā un 8.punktā noteikto, šis punkts ir Sabiedrības vienīgais pienākums un Klienta vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis attiecībā uz nekvalitatīvām Piegādēm, un Klients to pieņem jebkādu skaidri izteiktu vai netiešu, likumisku vai citādu, apliecinājumu, nosacījumu un garantiju, vietā attiecībā uz Preču (vai jebkādu ar to saistītu materiālu) apmierinošu kvalitāti, piemērotību mērķim vai izpildei, vai Pakalpojumu veikšanas standartiem, un tādēļ šādi apliecinājumi, nosacījumi un garantijas tiek izslēgtas.

15. Atbildības izslēgšana

 1. Sabiedrība neizslēdz savu atbildību pret Klientu:
  • Sabiedrības saistību pārkāpuma gadījumā kā noteikts Apvienotās Karalistes 1979.gada Preču tirdzniecības likuma 12.pantā vai 1982.gada Likuma par preču un pakalpojumu piegādi 2.pantā;
  • personas ievainojumu vai nāves gadījumā, kam par iemeslu bijusi Sabiedrības nolaidība;
  • saskaņā ar Apvienotās Karalistes 1987.gada Patērētāju aizsardzības likumu;
  • jebkurā jautājumā, kurā atbildības izslēgšana vai izslēgšanas mēģinājums Sabiedrībai ir nelikumīgs; vai
  • par krāpšanu, tajā skaitā, krāpniecisku faktu sagrozīšanu.
 2. Nekas no šajos Noteikumos minētā neietekmē tāda Klienta tiesības, kurš, neskatoties uz 23. punktu, darbojas kā ‘patērētājs’, kā tas definēts Apvienotās Karalistes 1977.gada Likumā par netaisnīgiem līgumu nosacījumiem.

Izņemot saskaņā ar 8.punktā (Pārbaude, defekti un neveikti pasūtījumi), 13.punktā (Izpildījums un atbilstība mērķim) un 14.punktā (Garantija), un augstāk 15 (i).punktā minēto, Sabiedrība nekādā veidā nav atbildīga pret Klientu (saskaņā ar līgumu, civiltiesisko atbildību (tajā skaitā, rupju neuzmanību), likumisko pienākumu pārkāpumu, restitūciju, vai citādi) attiecībā uz ievainojumiem, nāvi, bojājumiem vai tiešu vai netiešu cēlonisku zaudējumu (kur ar šiem terminiem tiek saprasti ne tikai tīri ekonomiski zaudējumi, peļņas zudumi, uzņēmējdarbības zaudējums, lietojuma zudumi, datu zudumi, datoru dīkstāve, nemateriālās vērtības samazinājums, uzņēmējdarbības pārtraukums, palielinātas iegādes un ražošanas izmaksas, iespēju zaudējums, līguma zaudējums un tamlīdzīgi zaudējumi), neskatoties uz to cēloņiem vai rodoties no, vai saistībā ar:

 • jebkādām Piegādēm, vai ražošanu, pārdošanu, izpildi vai piegādi, vai Piegāžu, vai izpildes neveikšanu vai nokavējumu, ko radījusi Sabiedrība vai Sabiedrības darbinieki, pilnvarotie vai apakšuzņēmēji;
 • skaidri izteiktu vai netiešu Līguma nosacījumu pārkāpumu no Sabiedrības puses;
 • jebkuru Piegāžu vai produktu, kuru sastāvā ir Preces, vai kuri izveidoti, izmantojot Piegādes, pielietojumu, tālākpārdošanu vai tālāku nosūtīšanu;
 • jebkādu Sabiedrības darbību vai bezdarbību Klienta telpās;
 • jebkādu Sabiedrības vai sabiedrības vārdā izteiktu vai neizteiktu apgalvojumu, vai dotu vai nedotu padomu, tajā skaitā, par atbilstību normatīvajiem aktiem; vai
 • jebkā citādi Līguma ietvaros.

Un ar šo Sabiedrība izslēdz pilnīgākajā likumdošanas ietvaros pieļaujamajā apjomā jebkādus nosacījumus, garantijas un atrunas, skaidri izteiktas (citas, kā tas, kas noteiktas šajos Noteikumos, vai norādītas saskaņā ar 13.punktu) vai netiešas, vai tās būtu likumā, tradicionāli vai citādi noteiktas, kuras pastāvētu, vai varētu pastāvēt Klienta labā, ja ne šī izslēgšana.

Izņemot 15 (i).punktā noteiktajos gadījumos, Sabiedrības kopējā atbildība līguma ietvaros, civiltiesiski (tajā skaitā, nolaidība), likumiska pienākuma pārkāpuma, faktu sagrozījuma, vai citos gadījumos, ir ierobežota ar Preču remontu vai aizvietošanu, vai – Pakalpojumu gadījumā – Pakalpojumu atkārtotu veikšanu, vai pēc Sabiedrības ieskatiem – par Piegādēm jau samaksāto naudas summu atmaksu.

Jebkurš Sabiedrības darbinieks, pilnvarotais un apakšuzņēmējs var atsaukties uz un pielietot atbildības izslēgšanu un ierobežojumus kā noteikts 8., 10, 13., 14., 15. un 16.punktos jebkuras šādas personas pašas vārdā un šādas personas pašas labumam.

16. ProductWatch un Farnell ProductFind

Klients atzīst, ka šie pakalpojumi tiek sniegti bez maksas. Neierobežojot vispārēji 15.punktā noteikto:

 1. attiecībā uz ProductWatch
  Sabiedrība pieliks visas saprātīgās pūles, lai informētu Klientu par laicīgu Preču nolietojumu vai aizvietošanu, tomēr neuzņemas atbildību par novēlotu paziņojumu vai nepaziņošanu, ne arī par informācijas nesniegšanu par iespējamiem vai piemērotiem aizvietotājiem, vai par nespēju nodrošināt pakalpojumu paredzētajā veidā un laikā. Klients ir atbildīgs par ieteikto Preču atbilstības konstatēšanu Klienta paredzētajiem mērķiem, un šajā sakarībā netiek izteikti nekādi apliecinājumi vai garantijas.
 2. attiecībā uz Farnell ProductFind
  Sabiedrība pieliks visas saprātīgās pūles, lai palīdzētu Klientam noteikt un/vai iegādāties piemērotākās Preces, tomēr neuzņemas atbildību par novēlotu paziņojumu vai nepaziņošanu, ne arī par iespēju noteikt iespējamās vai piemērotās Preces, vai par nespēju nodrošināt pakalpojumu paredzētajā veidā un laikā. Klients ir atbildīgs par ieteikto Preču atbilstības konstatēšanu Klienta paredzētajiem mērķiem, un šajā sakarībā netiek izteikti nekādi apliecinājumi vai garantijas.

17. Intelektuālā īpašuma tiesības

Šajā Katalogā norādītās Piegādes var būt pakļautas intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesībām, tajā skaitā, patentiem, zinātībai, preču zīmēm, autortiesībām, dizainparaugu tiesībām, pakalpojumu tiesībām, datubāzu tiesībām un/vai citām trešo personu tiesībām. Klientam netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licences, izņemot tiesības izmantot Piegādes vai pārpārdot Preces atbilstoši Klienta parastajai saimnieciskajai darbībai. Sabiedrība neuzņemas nekādu iespējamo atbildību gadījumā, ja tiek celta prasība par šādu tiesību aizskārumu, lai kāds arī būtu šīs prasības cēlonis.

It sevišķi, neierobežojot augstākminēto, Sabiedrība un/vai tās piegādātāji saglabā tiesības uz programmatūru, kas veido visu vai daļu no Precēm. Klients ir atbildīgs par tās licences vai lietošanas nosacījumu informācijas noskaidrošanu un nepieciešamo honorāru maksājumu veikšanu.

Sabiedrībai pieder visas autortiesības attiecībā uz šo Katalogu un tā reproducēšana pilnībā, vai pa daļām ir aizliegta bez Sabiedrības iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

18. Personas datu izmantošana

Saistībā ar Klientu, vai jebkuru Klienta pārstāvi, kurš ir (visos gadījumos) fiziska persona, „personas dati” nozīmē jebkādus datus pēc kuriem (vai nu atsevišķi, vai kombinācijā ar citu Sabiedrības rīcībā esošu informāciju) Sabiedrība var identificēt šo Klientu vai šo pārstāvi, neskatoties uz to, kā un kad šie dati tikuši iesniegti.

Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus šajos Noteikumos norādītajiem, vai no Sabiedrības un Klienta attiecību konteksta izrietošajiem visiem, vai dažiem mērķiem, tajā skaitā:

 1. izlemjot, vai slēgt līgumu vai vienošanos ar šo Klientu. Tas var ietvert Klienta vai tā pārstāvju kredītatsauksmju noskaidrošanu, un informācijas atklāšanu par Klienta darījumu veikšanu kompetentai iestādei, kā arī citas krāpšanas novēršanas un identitātes; pārbaudes;
 2. pasūtījumu izpildei, administrēšanai, klientu apkalpošanai, Klienta pirkumu izvēles profilēšanai, kā arī Sabiedrības darbības un tās piedāvāto preču un pakalpojumu pārskatīšanas, attīstības un uzlabošanas vajadzībām;
 3. Sabiedrības produktu un pakalpojumu un/vai pārējo Premier Farnell Group uzņēmumu un trešo personu preču un pakalpojumu, kuri pēc Sabiedrības ieskatiem varētu interesēt Klientu vai tā pārstāvjus, tiešajam mārketingam pa pastu, faksu, telefonu, e-pastu, SMS, MMS vai citādi likumā pieļaujamajā apmērā;
 4. noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai konstatēšanai.

Personas datu apstrāde var ietvert:

 1. šādu personas datu atklāšanu Sabiedrības pakalpojumu nodrošinātājiem un pilnvarotajiem;
 2. šādu personas datu atklāšana citiem Premier Farnell Group uzņēmumiem, kuru produkti un pakalpojumi pēc Sabiedrības ieskatiem varētu interesēt Klientu vai tā pārstāvi;
 3. šādu personas datu atklāšana trešajām personām, kuru produkti un pakalpojumi pēc Sabiedrības ieskatiem varētu interesēt Klientu vai tā pārstāvi;
 4. personas datu nosūtīšana ārpus EEZ, tajā skaitā, uz valstīm, kuru likumdošana, iespējams, nenodrošina pienācīgu personas datu aizsardzību. Sabiedrība nosūtīs personas datus ārpus EEZ uzņēmumiem, kuri ir garantējuši Sabiedrībai tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni, kāds tiek nodrošināts Apvienotajā Karalistē.

Ja Klienta vai tā pārstāvji nevēlas, lai viņu personas dati tiktu izmantoti jebkuram vai visiem augstākminētajiem mērķiem, viņiem jebkurā laikā jāvēršas pie Mārketinga vadītāja pēc adreses Farnel, Canal Road, Leeds LS12 2TU, vai arī jāpaziņo tas jebkuram mūsu tirdzniecības pārstāvim, veicot telefonisku pasūtījumu.

Vairāk informācijas par personas datu izmantošanu Sabiedrībā var atrast Sabiedrības mājas lapā publicētajā privātuma politikā.

19. Tirdzniecības veicināšana

Gadījumā, ja Sabiedrība izsūta Klientam tirdzniecības veicināšanas materiālus par Sabiedrībā pieejamajām precēm vai pakalpojumiem, šie Noteikumi attieksies uz visām Piegādēm, kas veiktas balstoties uz šiem materiāliem.

20. Izcelsmes valsts

Preču izcelsme var arī nebūt EK. Ja vien Sabiedrība nav rakstiski apliecinājusi citādi, nekas no šajā Katalogā minētā nevar tikt uzskatīts par Preču vai to daļu izcelsmes avota, ražotāja vai ražotnes apliecinājumu. Ja tiek pieprasīti izcelsmes sertifikāti, un ja tādi ir pieejami, Sabiedrība tos izsniedz par maksu, kuras apjoms tiek noteikts pieprasījuma izteikšanas laikā.

21. Tirdzniecības vieta

Tirdzniecības vietā Preces tiek piegādātās tikai pret oficiāliem kredīta uzdevumiem, debetkartēm vai skaidras naudas maksājumiem. Preces saņemot, nepieciešams uzrādīt pirkuma uzdevumu. Norēķini skaidrā naudā ir pieļaujami tikai tirdzniecības vietā.

22. Eksports

Izņemot gadījumus, kad tas ir Sabiedrības pienākums, Klientam pašam par saviem līdzekļiem jāiegādājas licence un jānodrošina atbilstība visiem eksportu regulējošajiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Apvienotajā Karalistē, kā arī visai importa vai eksporta likumdošanai, kura ir spēkā valstī, uz kuru Preces tiks nosūtītas.

Atsevišķām, no Amerikas Savienotajām Valstīm importētām Precēm ir noteikti konkrēti ierobežojumi.

Attiecībā uz precēm, kuras ražotas, vai kuru izcelsme ir Amerikas Savienotās Valstis, Klients apņemas ievērot visu, Amerikas Savienoto Valstu vai ārvalstu aģentūru vai iestāžu spēkā esošo eksporta likumdošanu, ierobežojumus un noteikumus, un neimportēt, neeksportēt vai nenodot atkārtotas eksportēšanas mērķiem jebkādus produktus uz jebkādām aizliegtām vai ar embargo ierobežotām valstīm, ne arī jebkādām noraidītām, bloķētām vai noteiktām personām vai vienībām, kuras minētas jebkuros šādos ASV vai ārvalstu likumos un noteikumos. Klients apliecina un garantē, ka tas nav iekļauts Noraidīto personu, Sevišķi noteikto pilsoņu vai Izslēgto personu sarakstā, un ka tā Piegāžu iegādes neierobežo nekādi citi likumdošanas akti.

Sabiedrība patur tiesības neapgādāt konkrētus klientus vai konkrētas valstis, kā arī pieprasīt no Klienta visu informāciju par Preču gala lietošanu un pēdējo piegādes vietu.

23. ASV preces*

Attiecībā uz Līgumiem par tādu Preču piegādi, kuras uz pasūtījuma veikšanas brīdi ir apzīmētas kā ASV krājumi vai tiešo pārvadājumu Preces (US Stock vai Newark direct ship Goods), vai pakļautas ASV krājumu vai tiešo pārvadājumu nosacījumiem (US Stock Preces), papildus pārējiem šo Noteikumu nosacījumiem, tiek piemēroti arī šo Noteikumu 23.punkta nosacījumi. ja pastāv pretrunas vai neatbilstības starp augstākminētajiem nosacījumiem un 23.punktu, prioritārs ir 23.punkts. 23.punkts neattiecas uz Līgumiem, kuros nav ietvertas US Stock Preces.

 1. Nosūtīšana
  Visiem pasūtījumiem, kuros ietvertas US Stock Preces, tiek piemērota papildus sūtījuma maksa, kuras apjomu Sabiedrība publicē pasūtījuma veikšanas laikā (pašreiz €25, tomēr laiku pa laikam iespējamas izmaiņas) (US Stock maksa). US Stock maksa tiek samaksāta vienu reizi Līguma darbības laikā, neņemot vērā šī Līguma ietvaros pasūtīto US Stock Preču skaitu, kā arī tikai vienu reizi Līgumā par Piegādēm pēc grafika. US Stock maksa tiek piemērota pirmajam US Stock Preču sūtījumam, kas tiek veikts jebkura Līguma ietvaros.
  US Stock preces parasti tiek piegādātas 3 darba dienu laikā pēc saņemta pasūtījuma, kas veikts darbadienā pirms plkst. 5.00 pēcpusdienā, GMT. US Stock Preces, kas pasūtītas darbadienā pēc 5.00 pēcpusdienā, GMT, vai brīvdienā, parasti tiek piegādātas 3 darba dienas pēc nākamās darba dienas, kura seko pasūtījuma saņemšanas dienai. Tas tiek veikts neatkarīgi no pasūtījuma procesa laikā izvēlētās piegādes metodes (kuru turpmāk piemēro visām pārējām pasūtītajām Precēm). US Stock Precēm netiek piemērots speciālais tās pašas dienas vai nākošās dienas piegādes pakalpojums. Kā jau minēts augstāk, piegādes laiki ir tikai plāns.
 2. Atcelšana un atgriešana
  Izņemot kā noteikts augstāk 10.punktā, visi US Stock Preču pasūtījumi, vienalga vai vienreizēji, vai pēc grafika, ir neatsaucami un nav atceļami, kā arī US Stock Preces nav atgriežamas, izņemot saskaņā ar 10. vai 15. punktu (ja tie ir piemērojami) vai ar iepriekšēju rakstisku Sabiedrības direktora piekrišanu.
 3. Personas datu izmantošana attiecībā uz US Stock Precēm
  Lai izpildītu jebkuru Līgumu par US Stock Precēm, Sabiedrība nosūtīs uz ASV tās personas datus, kurai tiks piegādātās Preces. Veicot US Stock Preču pasūtījumu, Klients apstiprina, ka tiek veikta šāda datu nosūtīšana un piekrīt, ka tāda notiks, pat ja ASV nenodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni, kā Apvienotā Karaliste. Sabiedrība pieliks pūles, lai nodrošinātu, ka personas datiem tiek piemērots atbilstošs aizsardzības līmenis, kamēr tie atrodas ASV pārstāvju rīcībā. Ja personas dati attiecas uz citu personu, kurai tiks piegādātas Preces, Klients apstiprina, ka viņam vai viņai ir tiesības dod piekrišanu šīs personas vārdā. Klients var apturēt vai atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Eksporta daļu – Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom, taču tas ievērojami pasliktinās pakalpojumus, kādus Sabiedrība var piedāvāt, un var likt Sabiedrībai izmainīt Līguma nosacījumus.

* Piemērojama tikai ES valstīm.

24. Korporatīvie klienti

Sabiedrība ir piegādātājs korporatīvajiem sadarbības partneriem. Katalogs, kā arī jebkādi speciālie katalogi, kā arī citas Sabiedrības izdotas produkcijas brošūras ir paredzēti korporatīvajiem klientiem, nevis patērētājiem. Veicot pasūtījumu, Klients apstiprina, ka vēlas saņemt Piegādes savas saimnieciskās darbības vajadzībām, nevis kā patērētājs.

25. Vecuma ierobežojumi konkrētām precēm

Ja likumdošanas akti nosaka minimālo vecumu konkrētu Preču iegādei, Klients apstiprina, ka viņš vai viņa ir vecumā, kas sasniedzis noteikto, un ka Preču piegādi pieņems persona, kura atbilst attiecīgajam vecuma ierobežojumam.

26. Dzīvības funkciju atbalsts un pielietošana medicīnā

Preces nav paredzētas vai apstiprinātas implantēšanai ķermenī, vai izmantošanai dzīvības funkciju uzturēšanas aprīkojumā, citās medicīniskās iekārtās vai citiem mērķiem paredzētās sistēmās, kur pamatoti sagaidāms, ka Preču nepareiza darbība varētu radīt ievainojumus personām. Klienti, kas izmanto preces šādos nolūkos, dara to paši uz savu risku un piekrīt atlīdzināt Sabiedrībai un tās piegādātājiem jebkādu un visu šādas lietošanas rezultātā radušos atbildību un izdevumus (tajā skaitā, izmaksas).

27. Eiro

Gadījumā, ja Apvienotā Karaliste pāriet uz vienoto Eiropas valūtu (kas pazīstama kā eiro, vai citādi), vai piekrīt valūtas maiņas kursa noteikšanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tas nemaina nekādus Līguma noteikumus, neatbrīvo no to izpildes un nekalpo par attaisnojumu neizpildei.

28. Nepārvarama vara

Sabiedrība nav atbildīga pret Klientu nekādā veidā, vai arī netiek uzskatīts, ka tā pārkāpusi šos Noteikumus, jo tā nav varējusi izpildīt, vai aizkavējusi savu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi, ja šāds kavējums vai neizpilde ir radies tādu apstākļu dēļ, kas atrodas ārpus Sabiedrības saprātīgas kontroles (tajā skaitā, bet ne tikai, valdības rīcība, karadarbība, ugunsgrēks, sprādziens, plūdi, importa vai eksporta noteikumi vai embargo, darbaspēka strīdi vai nespēja nodrošināt, vai aizkavētas Preču vai darbaspēka piegādes). Sabiedrība var pēc saviem ieskatiem atlikt izpildi, vai arī atcelt visu Līgumu, vai jebkuru tā daļu.

29. Telefona sarunu ieraksti

Sabiedrība patur tiesības kontrolēt, pārtvert vai ierakstīt telefona sarunas, kā arī kontrolēt vai pārtvert visu e-pasta vai citu elektronisko komunikāciju, kas veikta uz tās telpām apmācības, drošības un kvalitātes nolūkos.

30. Noteicošā likumdošana

Visi Līgumi pakļaujas un tiek interpretēti saskaņā ar Anglijas likumiem, un Klients pakļaujas Anglijas tiesu jurisdikcijai, taču Sabiedrība var prasīt šī Līguma izpildi jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā.

31. Vispārēji

Ja kāds no šo Piegādes Noteikumu nosacījumiem pēc jebkādas kompetentas iestādes viedokļa tiek uzskatīts par spēkā neesošu, atceltu, atceļamu, neizpildāmu vai nepamatotu (kopumā vai daļā), tad tas šīs spēkā neesamības, atcelšanas, neizpildāmības vai nepamatotības ietvaros tiek uzskatīts par atdalāmu, kamēr pārējie šo Piegādes Noteikumi nosacījumi un atlikusī šāda nosacījuma daļa netiek ietekmēti. Sabiedrības nespēja realizēt vai daļēji realizēt kādu šo Piegādes Noteikumu nosacījumu, netiek uzskatīta par atteikšanos no jebkurām šajos Piegādes Noteikumos minētajām tiesībām.

Sabiedrībai ir tiesības, bez Klienta piekrišanas un tam nepaziņojot, ņemot vērā apgrūtinājumus, jebkurā laikā nodot saistību izpildi sakarā ar šo Noteikumu un/vai jebkura Līguma ieguvumu jebkuram savas grupas uzņēmumam (kā noteikts Apvienotās Karalistes 1989.gada Likuma par sabiedrībām 53(1).pantā).

Izņemot 15.punktā noteikto, līgumslēdzējas puses neparedz, ka kādu no Līguma nosacījumiem varētu realizēt persona, kas nav līgumslēdzēja puse 1999.gada Likuma par līgumiem (Trešo personu tiesībām) izpratnē.

32. Tulkojumi

Ja rodas nesaskaņas starp šiem Noteikumiem un jebkādu šo Noteikumu tulkojumu, tad noteicošā ir tā versija angļu valodā.

33. Uzņēmējdarbības administrēšana

Ar tirdzniecības konta sekmīgu izveidi un pasūtījumu apstrādi saistītā administrēšana var būt daļēji vai pilnībā automatizēta.

Šie Noteikumi aizstāj visas iepriekšējās vienošanās.
2020 Janvāris


Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Business Clients

Currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situate at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assigns.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Customer’ means the person(s), company or other entity whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer’s standard terms and conditions. If there is any conflict between

 • the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
 • the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in Euro, exclusive of VAT, which will, if appropriate, be added at the time of dispatch to the price stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’) the price payable for them will be that applicable at the time of dispatch of the first batch of Supplies but, where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more, the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period or to take into account changes in the applicable exchange rate.

Any Supplies made to a UK address will incur VAT at the current rate, including where the Goods are for subsequent export. Upon receipt of proof which conforms to Customs/Excise Notice 703 that the Goods have been exported, a credit note to the full value of VAT will be issued.

For shipments to another EC member state, VAT will not be charged, providing an EC VAT number is supplied by the consignee of the Goods at the time of ordering.

Supplies to a non EC member state will be zero rated for VAT purposes in accordance with Customs/Excise Notice 703.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment must be made in full in advance by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced.
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request.
 3. by Access/Visa credit cards.
 4. by letter of credit, providing that the price of the Goods (excluding delivery and other charges and duties) is over €7500 and the letter of credit:
  1. is IRREVOCABLE.
  2. is confirmed by a reputable Bank, acceptable to the Company, in the UK.
  3. allows the Company payment at sight in euro.
  4. conforms exactly in detail as to price, description, despatch method etc, given in the Company’s quotation or pro-forma invoice.
  5. states that all Bank charges, commissions etc. are to the account of the Customer.
  6. allows both part shipment and trans-shipment.
  7. allows the Company a reasonable time, both for despatch of Goods and the preparation and presentation of documents.
  8. specifies ‘Various Origins’ if country of origin must be shown in the letter of credit.
  9. is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) as the same may be amended from time to time.
 5. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Customer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Customer.

All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and
 3. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5. New Accounts

A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Customer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

The Customer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a director of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided, however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Customer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day.

Unless otherwise stated by written agreement all deliveries will be executed on an EXW the Company’s UK or Belgian warehouse, as the Company elects. ‘EXW’ shall have the meaning given it in INCOTERMS 2000. The Company may offer delivery on other terms and at additional cost if requested.

The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons, including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full. Where despatch is delayed for such reasons, the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 14 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as recorded by the Company upon despatch from the Company’s place of business, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery, unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 15(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies.

9. Returns

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.

Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or €15, whichever is the greater.

Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue, on data sheets, application notes, despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 10, Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

11. Risk and ownership

Where delivery is EXW, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are made available for collection by the Customer or the Customer’s carriers. Otherwise, risk in the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant Incoterm applicable to the Contract.

Ownership of the Goods shall not pass to the Customer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Customer to the Company on any account whatsoever. Until ownership passes to the Customer, the Customer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Customer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Customer or an execution or distress is levied against the Customer or any equivalent action is taken in any other other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Customer.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

12. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

13. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer’s, unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 15, the liability of the Company to the Customer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 13 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

14. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Company’s option, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;
 • because the Customer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods;
 • if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 14 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.

The Customer grants to the Company and its employees, agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 14. The Customer shall ensure that the Company’s employees, agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making back-up copies of any information on such computers or processors before the Company’s arrival on site.

Except as set out in Condition 15(i) , the Company’s sole obligation and liability , should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 14, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies

Except as set out in Condition 15(i) and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Customer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to the satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

15. Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Customer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence;
  • Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation.
 2. Nothing in these Conditions shall affect the rights of any Customer who, notwithstanding Condition 23, deals as a ‘consumer’ as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 13 (Performance and fitness for purpose), and 14 (Warranty/Guarantee) and Condition 15(i) above, the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors;
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;
 • Any acts or omissions of the Company at the Customer’s premises;
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 13) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Customer.

Save as set out in Condition 15(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 10, 13, 14, 15 and 16 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

16. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Customer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 15:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

17. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents, knowhow, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

18. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Customer, or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer, including:

 • Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Customer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 • Order fulfillment, administration, customer services, profiling the Customer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 • Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 • Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 • The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents;
 • The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 • The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 • The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnel , Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data please see the Company’s privacy policy on its website

19. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

20. Country of Origin

Goods may originate from an non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

21. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

22. Export

The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Customer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain customers or certain countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

23. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to US Stock or the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 23 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 23, this Condition 23 shall prevail. This Condition 23 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only.

24. Business Customers

The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any specialogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering, the Customer confirms that he, she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his, her or its business and not as a consumer.

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Life Support and Medical Applications

The Goods are not designed or authorised for implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or systems for any other purpose where the malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury. Customers using the Goods for any such purpose do so at their own risk and agree to indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from such use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts, but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Customer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 15, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this English version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020


Sabiedrība ir tiešās piegādes uzņēmums. Tomēr, ja jūs veicat pirkumu kā Patērētājs (atbilstoši zemāk sniegtajai definīcijai), tiek piemēroti šādi nosacījumi.

Premier Farnell UK Limited (kas veic tirdzniecību kā Farnell)
Patērētāju apgādes eksporta noteikumi

Paredzētais Kataloga spēkā esamības periods: no 2008. gada marta līdz 2020 Janvāris
Šo noteikumu izdošanas datums: 2008. gada marts

1. Definīcijas

Šajos piegādes noteikumiem šādiem terminiem ir zemāk norādītā nozīme:

Katalogs – katalogs (jebkādā, papīra vai elektroniskā formātā), kurā ir norādīti šie Nosacījumi un kurā ietilpst Sabiedrības piedāvāto produktu rādītājs;
Sabiedrība – Farnell, Premier Farnell UK Limited tirdzniecības nodaļa (sabiedrības numurs 00860093), kuras juridiskā adrese ir 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ, vai tās likumīgie tiesību pārņēmēji;
Noteikumi – šie noteikumi un nosacījumi;
Līgums – jebkurš līgums starp mums un jums par Preču pārdošanu un/vai Pakalpojumu sniegšanu;
Patērētājs – nozīmē fizisku personu, kas slēdz līgumu ar Sabiedrību tādā nolūkā, kas nav tieši saistīts ar tā profesionālo vai uzņēmējdarbību, un kura pasūtījumu Sabiedrība pieņem;
Preces – jebkādas preces, ko mēs piegādājam vai piegādāsim jums;
Pakalpojumi – jebkādi pakalpojumi, ko mēs sniedzam vai sniegsim jums;
Izstrādājumi – jebkādas Preces vai Pakalpojumi;
Rakstiskā veidā – tajā skaitā elektroniskas komunikācijas.

2. Nosacījumi

Sabiedrība pieņem visus pasūtījumus, ņemot vērā šos Nosacījumus un saskaņā ar tiem.

Patērētājam ir pienākums pirms pasūtījuma nodošanas izlasīt un apstiprināt šos Nosacījumus.

Šie Nosacījumi atceļ un izslēdz jebkādus noteikumus un nosacījumus, kas iekļauti vai norādīti jebkādās pārrunās vai darījumu gaitā starp Sabiedrību un Patērētāju. Jebkādas pretrunas gadījumā starp:

 • citiem šī Kataloga noteikumiem un šiem Nosacījumiem; vai
 • pasūtījuma noteikumiem un šiem Nosacījumiem,

noteicošie ir šie Nosacījumi, ja Sabiedrība rakstiskā veidā nenosaka citādi. Šie Nosacījumi kopā ar jebkādiem noteikumiem, ko Sabiedrība pieņēmusi saistībā ar pasūtījumu, pilnā apjomā atspoguļo vienošanos starp Sabiedrību un Patērētāju attiecībā uz pasūtītajiem Izstrādājumiem. Jebkādas šo Nosacījumu izmaiņas ir atļautas tikai tad, ja tās ir konkrēti rakstiskā veidā apstiprinājis Sabiedrības pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

3. Cenas

Ja nav noteikts citādi, cenas par Izstrādājumiem EUR ir bez PVN un tādas, kādas norādītas Katalogā vai Sabiedrības rakstiskā kotācijā. Sabiedrība ir pielikusi visas pamatotās pūles, lai nodrošinātu cenu par Izstrādājumiem precīzu norādīšanu Katalogā. Cenas par precēm var mainīties. Tiek piemērotas cenas, kas ir spēkā Patērētāja pasūtījuma nodošanas laikā, izņemot gadījumu, ja Sabiedrība bez kavēšanās informē Patērētāju par būtiskām cenu izmaiņām un Patērētājs apstiprina pasūtījumu ar jauno cenu. Ja Patērētājs neapstiprina pasūtījumu, tas tiek uzskatīts par spēkā neesošu un Sabiedrība nekavējoties informē par to Patērētāju.

Ja Izstrādājumi jāpiegādā partiju veidā („Plānveida piegāde”), par tiem jāmaksā tāda cena, kāda ir spēka pirmās Izstrādājumu partijas piegādes laikā.

Sabiedrības standarta dokumentācija ir rēķins un kravas pavadzīme vienā eksemplārā. Pārējo dokumentu – piemēram, Tirdzniecības un Rūpniecības kameras vai Konsulārais apliecinājums vai legalizācija, vai vairāki rēķina eksemplāri – izmaksas nav iekļautas, ja tas nav noteikts Sabiedrības kotācijā vai faktūrrēķinā, un Sabiedrība pēc pieprasījuma atsevišķi norāda šādas izmaksas.

4. Samaksa

Samaksa tiek veikta ar vienu no šādām metodēm pēc saskaņošanas ar Sabiedrību:

 1. valūtā, kas noteikta rēķinā Preču piegādes laikā; vai
 2. ar bankas maksājuma uzdevumu vai čeku, ko izdevusi Sabiedrības atzīta banka Apvienotajā Karalistē; vai
 3. ar starpbanku neto pārskaitījumu, kura nolūkos Sabiedrības bankas rekvizīti ir pieejami pēc pieprasījuma; vai
 4. ar Visa kredītkartēm; vai
 5. saskaņā ar jebkādu termiņa kredīta kontu, kas pieejams Sabiedrībai saistībā ar Patērētāja kontu saskaņā ar šiem Nosacījumiem.

Lūdzam ievērot, ka Sabiedrība neapstiprina nekādu bankas maksu, komisijas maksu vai nodevu. Visos dokumentāros akreditīvos skaidri jānorāda, ka visas šādas maksas vai komisijas maksas ir uz Patērētāja rēķina.

Visi maksājumi jāveic bez jebkādiem atskaitījumiem, ieturējumiem vai ieskaita. Samaksas termiņš ir būtisks. Ja Patērētājs neveic maksājumu līdz noteiktajam termiņam, Sabiedrība ir tiesīga, neskarot nekādas citas tiesības vai tiesību aizsardzības līdzekļus:

 1. anulēt pasūtījumu vai apturēt jebkādas turpmākas piegādes vai izpildi;
 2. laiku pa laikam aprēķināt procentus (pirms vai pēc sprieduma) par nesamaksāto summu pēc likmes 5% gadā virs HSBC Bank plc spēkā esošās pamatlikmes līdz maksājuma veikšanai pilnā apjomā.

5. Jauni konti

Patērētājam, kurš vēlas atvērt kredīta kontu, jāiesniedz Sabiedrības pieprasītā informācija, un Sabiedrība var veikt tādu izmeklēšanu un uzziņu, kādu tā uzskata par piemērotu. Sabiedrība patur tiesības pēc saviem pilnīgi brīviem ieskatiem piešķirt, atteikt vai pārtraukt jebkādu kredīta finansējumu, samazināt vai apturēt jebkādu kredīta limitu jebkurā laikā, nebrīdinot par to Patērētāju. Jebkādi konta finansējuma vai kredīta noteikumi ir saistoši Sabiedrībai tikai tad, ja Sabiedrība ir tos apstiprinājusi rakstiskā veidā.

6. Pasūtījumi

Sabiedrība patur tiesības noraidīt darījumu ar jebkuru sabiedrību, personu vai organizāciju.

Pasūtījumu var nodot pa telefonu, faksu, e-pastu, tīklā vai e-apgādes pasūtījumu veidā.

Pirms pasūtījuma nodošanas Patērētājam jāiesniedz ar pirkumu saistītā informācija par pērkamā produkta aprakstu, daudzumu, cenu ar PVN un piegādes kopējām izmaksām.

Katrs Patērētāja nodots pasūtījums jāapstiprina rakstiskā veidā, iekļaujot apstiprinājumā ziņas par cenu, produkta aprakstu, daudzumu, piegādi u.c.

Pasūtītājam, zvanot pa telefonu, kā arī visā korespondencē jānorāda savs konta numurs un pasūtījuma numurs.

Lai izvairītos no dublēšanas, pa telefonu nodotu pasūtījumu rakstiskā apstiprinājumā konkrēti jānorāda „Tikai apstiprinājums”. Sabiedrība neuzņemas atbildību par pasūtījumiem bez šādas norādes, un par dublētiem pasūtījumiem tiek noteikta attiecīga samaksa.

Apstiprinātu pasūtījumu var atsaukt tikai ar Sabiedrības pienācīgi pilnvarota pārstāvja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

Sabiedrība apstiprina Preču pasūtījumus, nosūtot Preces, bet ar noteikumu, ka sūtījums nenozīmē apstiprinājumu, ja Patērētāja pasūtījumā ir nepareizi kotētas vai norādītas cenas par Izstrādājumiem.

7. Piegāde

Pasūtījumi, kas nodoti pa telefonu, faksu, e-pastu, tīmeklī vai e-apgādes pasūtījuma veidā, automātiski tiek uzskatīti par steidzamiem un, izņemot turpmāk noteikto, Sabiedrība pieliek pamatotas pūles, lai nosūtītu šādā veidā pasūtītas Preces tajā pašā dienā, ja pasūtījumi ir saņemti darba dienā līdz pulksten 15.00 pēc Griničas meridiāna laika, bet visas pēc šī laika pasūtītās Preces tiek piegādātas nākamajā darba dienā uz vietu, ko Patērētājs norādījis pasūtījumā kā piegādes vietu.

Citādā veidā pasūtītās Preces tiek piegādātas 2-3 dienu laikā uz vietu, ko Patērētājs norādījis pasūtījumā kā piegādes vietu.

Informācija par piegādes izmaksām ir norādīta tīmekļa lapā: skatīt www.farnell.com/lv

Informācija par piegādes veidiem ir pieejama tīmekļa lapā: skatīt www.farnell.com/lv

Patērētājs var prasīt Izstrādājumu piegādi vai izpildi pa partijām līdz 12 mēnešu laikā no pasūtījuma datuma. Sabiedrība patur tiesības veikt piegādi vai izpildi pa partijām. Veicot piegādi vai izpildi pa partijām, piegādes vai izpildes datuma neievērošana neliedz Sabiedrībai veikt turpmākās piegādes vai veikt turpmāko izpildi pa partijām saskaņā ar attiecīgo Līgumu un neierobežo to.

Sabiedrība var izmantot jebkādu tai pieejamu piegādes metodi. Sabiedrība pieliek visas pūles, lai veiktu paredzēto piegādi un/vai izpildi atbilstoši paredzētajam, bet, izņemot 8.punktā noteikto, Sabiedrībai nekādos apstākļos nav pienākuma atlīdzināt Patērētājam par jebkādu piegādes vai izpildes neveikšanu vai nokavējumu. Piegādes un/vai izpildes gadījumā laiks nav būtisks.

Sabiedrība patur tiesības aizkavēt nosūtīšanu vairāku iemeslu dēļ, tajā skaitā nepieciešamo kredīta vai krāpšanas novēršanas pārbaužu vai procedūru veikšanai. Ja nosūtīšana tiek aizkavēta šādu iemeslu dēļ, Sabiedrība noteiktā kārtībā informē Patērētāju.

8. Apskate, defekti un piegādes neizpilde

Patērētājam jāapskata Piegādes iespējami drīz pēc to piegādāšanas vai – Pakalpojumu gadījumā – pēc to izpildes un, izņemot 15.punktā noteikto, Sabiedrība neatbild ne par kādiem Izstrādājumu defektiem, ja Sabiedrībai nav iesniegts rakstisks paziņojums 10 dienu laikā no apskates datuma. Sabiedrība neraksta Precēs iekļautās programmatūras, un Patērētājam ir pienākums pārbaudīt datorvīrusu klātbūtni pirms Preču lietošanas.

Jebkāda Preču sūtījuma daudzums, ko Patērētājs apstiprinājis pēc tā saņemšanas Patērētāja norādītajā piegādes vietā, ir izšķirošs piegādātā un Patērētāja saņemtā daudzuma pierādījums. Sabiedrība neatbild ne par kādu Preču piegādes vai Pakalpojumu sniegšanas neizpildi, ja Sabiedrībai 10 dienu laikā no dienas, kad bija jāpiegādā Preces vai jāsniedz pakalpojumi parastā darbības gaitā, nav sniegts paziņojums. Ņemot vērā 16.(i) punktu, jebkāda Sabiedrības atbildība par Preču piegādes vai Pakalpojumu sniegšanas neizpildi vai par Precēm vai Pakalpojumiem, par kuriem paziņots kā par defektīviem saskaņā ar šo Nosacījumu 8.punktu, aprobežojas ar Preču aizstāšanu vai Pakalpojumu izpildi pamatotā termiņā bez papildus maksas un izmaksām no Patērētāja puses vai par šādiem Izstrādājumiem samaksātās cenas atlīdzināšanu, kā aprakstīts 9.punktā, ja spēkā esošo likumu obligātie noteikumi nenosaka citādi.

9. Preču atgriešana – sūdzības

Preces nav atļauts atgriezt Sabiedrībai pirms Klients no Sabiedrības ir saņēmis atgriešanas apstiprinājuma numuru (returns authorisation number – RMA). Visas Preces tiek atgrieztas, Klientam uzņemoties risku un izmaksas, Klients tās nedrīkst būt bojājis, un tām jābūt oriģinālajā iepakojumā. Klients ir atbildīgs par Preču atgriešanu Sabiedrībai un par šāda atgriezta sūtījuma apstiprinājuma pierādījuma iesniegšanu.

Sabiedrība izmanto 21 dienu atgriešanas politiku. Lai atgriešana būtu apstiprināta, atgriežamās Preces Sabiedrībai jāsaņem 21 dienu laikā no to izsūtīšanas brīža. Klientam Preces jāatgriež uz sekojošo adresi „The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF”, skaidri norādot Klienta konta numuru, pasūtījuma numuru un RMA.

Jebkuras Preces, kuras tiek atgrieztas pēc 21 dienu termiņa kā „nevēlamas” vai „nepareizi pasūtītas” Sabiedrība var pieņemt pēc saviem ieskatiem, taču tām tiek piemērota maksa par atgriešanu noliktavā 20 % apmērā no šo Preču rēķinā nosauktās vērtības (piemērojamā minimālā summa ir €15).

Šo Noteikumu 9. punktā minētajā kārtībā netiek atgrieztas Preces, kuru sastāvā ir programmatūra, vai kuras satur bīstamās vielas, vai ir speciāli veidotas bīstamajām vielām, kas uzskaitītas Direktīvā 2002/95/EC par Atsevišķu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajā vai elektroniskajā aprīkojumā (BVIe). Papildus, netiek atgrieztas statiski jūtīgās Preces, kuras tiek piegādātas slēgtā iepakojumā, ja pakojums, kurā tās piegādātas ir bijis atvērts, izmainīts vai bojāts.

10. Atkāpšanās tiesības

Patērētājs ir tiesīgs atkāpties no līguma, nenorādot attaisnojumu un nemaksājot papildu maksu, 14 dienu laikā no izstrādājuma piegādes vai Pakalpojuma izpildes, nosūtot rakstisku paziņojumu (bet ne pa e-pastu) uz šādu adresi: Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Atkāpjoties no līguma par pirkumu, Patērētājam jāievēro 9.punktā aprakstītā kārtība.

Ja nepieciešams, šis termiņš tiek pagarināts līdz 3 mēnešiem pēc piegādes/izpildes, ja patērētājs nav saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu, kurā norādīts produkts, cena un piegādes veida apstiprinājums.

11. Apraksts

Visas specifikācijas, rasējumi, attēli, apraksti, ziņas par svaru, izmēriem, ietilpību vai citas ziņas, tai skaitā bez ierobežojumiem jebkādi pārskati par atbilstību likumdošanai vai noteikumiem (kopā „Apraksti”), neatkarīgi no tā, kur tās parādās (tajā skaitā bez ierobežojumiem šajā Katalogā, datu lapās, pieteikumu piezīmēs, nosūtīšanas piezīmēs, rēķinos vai uz iepakojuma), ir paredzētas vispārēja priekšstata radīšanai par Izstrādājumiem, bet neietilpst šajā Līgumā. Ja jebkādu Preču apraksts atšķiras no ražotāja apraksta, pēdējo uzskata par pareizu.

Sabiedrība veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu Aprakstu precizitāti, bet tā paļaujas uz informāciju, ko tai var būt snieguši tās piegādātāji, ja tāda ir, un neuzņemas nekādu atbildību uz līguma, civiltiesību pārkāpuma, jebkāda likuma pamata vai citādi ne par kādām kļūdām vai izlaidumiem šādos Aprakstos, neatkarīgi no tā, vai tos izraisījusi Sabiedrības nolaidība vai cits iemesls. Sabiedrība var izdarīt izmaiņas Izstrādājumos pastāvīgas uzlabojumu programmas ietvaros vai nolūkā nodrošināt atbilstību likumdošanai.

Neaprobežojoties ar 11.punktu, Patērētājiem ir ieteicams pārbaudīt Sabiedrības tīkla lapā jaunākos Preču aprakstus, it sevišķi, bet ne tikai, attiecībā uz paziņojumiem par RoHS.

12. Risks un īpašumtiesības

Ja piegāde notiek pa pastu vai ar kurjeru, Preču bojājuma vai zaudējuma risks pāriet pie Patērētāja tad, kad Preces ir piegādātas Patērētājam un saņemtas, apstiprinot to rakstiskā veidā.

Īpašumtiesības uz Precēm pāriet pie Patērētāja tikai pēc tam, kad Sabiedrība ir pilnā apjomā (naudā vai brīvi pieejamu līdzekļu veidā) saņēmusi visas summas, kas Sabiedrībai pienākas no Patērētāja saskaņā ar ikvienu rēķinu. Kamēr īpašumtiesības nav pārgājušas pie Patērētāja, Preces atrodas Patērētāja kā Sabiedrības preču glabātāja turējumā uz uzticības pamata. Ja līdz noteiktajam datumam nav saņemts maksājums pilnā apjomā, Patērētājs pieņem lēmumu par darbības izbeigšanu vai tiesa pieņem tādu lēmumu, vai jebkādiem Patērētāja aktīviem vai darbībai tiek iecelts tiesu izpildītājs vai administrators, vai pret Patērētāju tiek vērsta piedziņa vai īpašuma arests prasības nodrošināšanai, vai tiek veikta jebkāda līdzvērtīga darbība jebkurā citā jurisdikcijā, Sabiedrība ir tiesīga vērsties pret Patērētāju kompetentajās iestādēs.

Šis Katalogs vienmēr paliek tikai un vienīgi Sabiedrības vienpersoniskā īpašumā.

13. Kvalitātes nodrošināšana

Visas šajā Katalogā aprakstītās Preces ir ražotas stingri saskaņā ar standarta kvalitātes procedūrām atbilstoši BS EN ISO 9001:2000, ja nosūtīšanas dokumentācijā nav norādīts citādi.

Sīkāku informāciju var saņemt sabiedrības pārdošanas birojā pasūtījuma laikā. Izvēlētie izstrādājumi ir pieejami ar pilnu partijas izsekojamību atbilstoši CECC izplatītāja prasībām. Tās ir norādītas katalogā, un par šādu apliecinājumu tiek iekasēta maksa €7,50 apmērā.

Par bīstamām precēm (IATA Forma), ja tās ir pieejamas, šī Kataloga izlaides datumā tiek iekasēta maksa €36 apmērā.

14. Veiktspēja un piemērotība nolūkam

Ja sabiedrības pienācīgi pilnvarots pārstāvis nav rakstiskā veidā, īpaši un konkrēti garantējis jebkādus veiktspējas rādītājus, pielaides vai īpašības, Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu Izstrādājumu neatbilstību šādiem kritērijiem Sabiedrības nolaidības vai citu iemeslu dēļ, ar spēkā esošajiem likumiem atļautajā maksimālajā apmērā. Patērētājam ir pienākums pārliecināties par to, vai Izstrādājumi ir pietiekami un piemēroti konkrētam nolūkam, ja Sabiedrības pienācīgi pilnvarotais pārstāvis nav rakstiskā veidā īpaši norādījis citādi. Jebkāda Sabiedrības darbinieka padoma vai ieteikuma izmantošana, ko nav rakstiski apstiprinājis Sabiedrības pienācīgi pilnvarots pārstāvis, ir pilnībā uz Patērētāja risku, un Sabiedrība neatbild ne par kādu padomu vai ieteikumu, kas nav šādā veidā apstiprināts. Izņemot 16.punktā noteikto, Sabiedrības atbildība pret Patērētāju gadījumā, ja jebkura saskaņā ar šo 14.punktu apstiprināta garantija, paziņojums, padoms vai ieteikums izrādās nepareizs, neprecīzs vai maldinošs, aprobežojas ar cenas atmaksāšanu, kas samaksāta par Izstrādājumiem vai, pēc Sabiedrības izvēles, Izstrādājumu apmaiņu pret tādiem, kas ir pietiekami un piemēroti.

15. Garantija

Sabiedrība pieliek visas pūles, lai nodotu Patērētājam jebkādu Preču ražotāja piešķirtu garantiju priekšrocības.

Turklāt Sabiedrība bez maksas remontē vai pēc Patērētāja izvēles apmaina Preces, vai – Pakalpojumu gadījumā – atkārtoti izpilda Pakalpojumus, attiecībā uz kuriem Sabiedrībai ir pierādīti defekti vai bojājumi defektīvu materiālu, apdares vai dizaina dēļ.

Šis pienākums neattiecas uz gadījumu:

 • ja defekts rodas tāpēc, ka Patērētājs ir mainījis vai remontējis šādas Preces bez Sabiedrības rakstiskas piekrišanas; vai
 • ja Patērētājs nav sekojis ražotāja norādījumiem par Preču glabāšanu, lietošanu, uzstādīšanu, izmantošanu vai apkopi; vai
 • ja Patērētājs nav paziņojis Sabiedrībai par jebkādu defektu saskaņā ar šo Nosacījumu 8.punktu, ja defektam bija jābūt acīmredzamam pamatotas apskates laikā; vai
 • ja Patērētājs nepaziņo Sabiedrībai par defektu 12 mēnešu laikā (vai tāda cita perioda laikā, kādu Sabiedrība nosaka, pieņemot Izstrādājumu pasūtījumu) no šādu Preču nosūtīšanas vai Pakalpojumu izpildes datuma.

Jebkādiem saskaņā ar šo 15.punktu apmainītiem izstrādājumiem vai remontētām Precēm tiek piešķirta šajos nosacījumos norādītā garantija uz sākotnējiem Izstrādājumiem piešķirtā garantijas termiņa atlikušo periodu. Jebkādas apmainītas Preces nonāk Sabiedrības īpašumā.

Izņemot 16.(i) punktā noteikto, Sabiedrības vienīgais pienākums un atbildība gadījumā, ja jebkādi Izstrādājumi izrādās bojāti vai defektīvi saskaņā ar šo 15.punktu, aprobežojas ar attiecīgo Preču remontu vai apmaiņu, attiecīgo Pakalpojumu atkārtotu izpildi vai par attiecīgajiem Pakalpojumiem samaksātās cenas atlīdzināšanu pēc Sabiedrības izvēles.

Ņemot vērā augšminēto, un izņemot 16.(i) un 8.punktā noteikto, šis nosacījums ir Sabiedrības vienīgā saistība un Patērētāja vienīgais tiesību aizsardzības līdzeklis defektīvu Izstrādājumu gadījumā, un Patērētājs to pieņem visu konkrētu vai noklusētu, ar likumu noteiktu vai citādu apliecinājumu, nosacījumu vai garantiju vietā attiecībā uz Preču (vai jebkādu saistībā ar tām izmantotu materiālu) apmierinošu kvalitāti, piemērotību nolūkam vai veiktspēju vai Pakalpojumu apdares standartu, un visi šādi apliecinājumi, nosacījumi un garantijas ir izslēgtas.

16. Atbildības izslēgšana

 1. Sabiedrība neizslēdz atbildību pret Patērētāju:
  • Par Sabiedrības saistību pārkāpšanu, kas noteiktas Apvienotās Karalistes 1979.gada Likuma par preču pārdošanu 12.pantā vai Apvienotās Karalistes 1982.gada Likuma par preču un pakalpojumu piegādi 2.pantā;
  • Par personas traumu vai nāvi, kas rodas Sabiedrības nolaidības rezultātā, saskaņā ar Apvienotās Karalistes 1987.gada Likuma par patērētāju aizsardzību 2.(3) pantu;
  • Par jebkādu jautājumu, par kuru Sabiedrība nevar likumīgi izslēgt vai mēģināt izslēgt savu atbildību; vai
  • Par krāpšanu, tajā skaitā krāpšanas nolūkā izteiktu nepatiesu apgalvojumu;
  • Par zaudējumiem, kas radušies Sabiedrības apzināti nepareizas uzvedības rezultātā.

Izņemot 8.punktā (Pārbaudes, defekti un piegādes neveikšana), 14.punktā (Veiktspēja un piemērotība nolūkam), 15.punktā (Garantija) un 16.(i)punktā noteikto, Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību pret Patērētāju (uz līguma, civiltiesību pārkāpuma (tajā skaitā nolaidības), ar likumu noteikta pienākuma pārkāpuma, restitūcijas vai cita pamata) par jebkādu traumu, nāvi, kaitējumu vai tiešu, netiešu vai nosacītu zaudējumu (un visos šajos terminos bez ierobežojumiem ietilpst tīri ekonomisks zaudējums, peļņas zaudējums, uzņēmuma zaudējums, lietošanas zaudējums, datu zaudējums, datoru dīkstāve, nemateriālās vērtības samazināšanās, darbības pārtraukums, paaugstinātas iepirkšanas vai ražošanas izmaksas, iespējas zaudējums, līgumu zaudējums un tamlīdzīgi zaudējumi), neatkarīgi no to rašanās iemesla vai tādi, kas rodas sakarā ar:

 • jebkādiem Izstrādājumiem vai Izstrādājumu ražošanu, pārdošanu, izpildi, piegādes neveikšanu vai nokavējumu no Sabiedrības vai Sabiedrības darbinieku, pārstāvju vai apakšuzņēmēju puses; vai
 • jebkādu noteiktu vai noklusētu Līguma noteikumu pārkāpšanu no Sabiedrības puses; vai
 • jebkādu Izstrādājumu vai jebkādu produktu, kuros ietilpst jebkuras Preces, vai kas ir izstrādāti, izmantojot Izstrādājumus, lietošanu, tālākpārdošanu vai tālākpiegādi; vai
 • jebkādu Sabiedrības darbību vai bezdarbību Patērētāja telpās; vai
 • jebkādiem sniegtiem vai nesniegtiem paziņojumiem vai padomiem Sabiedrības vārdā, tajā skaitā attiecībā uz atbilstību likumdošanai vai noteikumiem; vai
 • citādi uz Līguma pamata.

Un Sabiedrība vispilnīgākajā ar likumu atļautajā mērā izslēdz visus nosacījumus, garantijas un atrunas, noteiktas (izņemot tās, kas norādītas šajos Nosacījumos vai izteiktas saskaņā ar 14.punktu) vai noklusētas, uz likuma, paražu vai citāda pamata, kas varētu pastāvēt par labu Patērētājam, ja nebūtu izslēgtas.

Izņemot 16.(i) punktā noteikto, Sabiedrības kopējā atbildība uz līguma, civiltiesību pārkāpuma (tajā skaitā nolaidības), ar likumu noteikta pienākuma pārkāpuma, nepatiesa apliecinājuma vai cita pamata aprobežojas ar Preču remontu vai apmaiņu, bet Pakalpojumu gadījumā – ar Pakalpojumu atkārtotu izpildi vai – pēc Sabiedrības izvēles – par Izstrādājumiem jau samaksāto naudas summu atmaksāšanu.

Katrs Sabiedrības darbinieks, pārstāvis un apakšuzņēmējs var paļauties uz 8., 11., 14., 15., 16. un 17.punktā noteiktajiem izņēmumiem un atbildības ierobežojumiem un izmantot tos savā vārdā un savā labā.

17. ProductWatch un Farnell ProductFind

Patērētājs atzīst, ka šie pakalpojumi tiek sniegti bez maksas. Neierobežojot 10.punkta vispārējo raksturu:

 1. attiecībā uz ProductWatch
  Sabiedrība veic visus pamatotos pasākumus, lai iespējami drīz informētu Patērētāju par jebkādu Preču novecošanu vai nomaiņu, bet neuzņemas nekādu atbildību par šādas informācijas nesniegšanu vai savlaicīgu nesniegšanu, vai par ziņu nesniegšanu par jebkādiem piemērotiem aizstājējiem, vai par pakalpojuma neizpildi paredzētajā veidā vai laikā. Patērētājam ir pienākums noteikt, vai ieteiktās Preces ir piemērotas Patērētāja paredzētajai lietošanai, un šajā sakarā netiek izteikti nekādi apliecinājumi vai garantijas.
 2. attiecībā uz Farnell ProductFind
  Sabiedrība veic visus pamatotos pasākumus, lai palīdzētu Patērētājam apzināt un/vai sagādāt piemērotas Preces, bet neuzņemas nekādu atbildību par piemērotu Preču nepiemeklēšanu vai savlaicīgu nepiemeklēšanu, vai par pakalpojuma sniegšanu paredzētajā veidā vai laikā. Patērētājam ir pienākums noteikt, vai ieteiktās Preces ir piemērotas Patērētāja paredzētajai lietošanai, un šajā sakarā netiek izteikti nekādi apliecinājumi vai garantijas.

18. Intelektuālā īpašuma tiesības

Uz šajā Katalogā norādītajiem Izstrādājumiem var attiekties intelektuālā un industriālā īpašuma tiesības, tajā skaitā patenti, zinātība, preču zīmes, autortiesības, projekta tiesības, izmantošanas tiesības, datubāzes tiesības un citas trešo personu tiesības. Patērētājam netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licence, izņemot tiesības lietot Izstrādājumus vai tālāk pārdot Preces Patērētāja parastajā darbības gaitā. Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību jebkādas prasības gadījumā par jebkuru šādu tiesību pārkāpšanu, neatkarīgi no tās iemesla.

Konkrēti, neierobežojot iepriekš teiktā vispārējo raksturu, īpašumtiesības uz jebkādu programmatūru, kas veido Preces vai jebkādu to daļu, patur Sabiedrība un/vai tās piegādātāji. Patērētājam ir pienākums saņemt informāciju par savas licences noteikumiem vai lietojumu un maksāt jebkādu pienākošos autoratlīdzību.

Sabiedrībai pieder pilnas īpašumtiesības uz šo Katalogu, un tā pilnīga vai daļēja pavairošana bez Sabiedrības iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

19. Personīgu datu izmantošana

„Personīgi dati” attiecībā uz jebkuru Patērētāju nozīmē jebkādus datus, no kuriem (atsevišķi vai kombinācijā ar jebkādu citu Sabiedrības rīcībā esošu informāciju) Sabiedrība var identificēt Patērētāju, neatkarīgi no tā, kad un kā šie dati ir iesniegti.

Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt Personīgos datus dažos vai visos nolūkos, kas paredzēti šajos nosacījumos vai rodas attiecību kontekstā starp Sabiedrību un Patērētāju, tajā skaitā:

 1. Lēmuma pieņemšana par to, vai noslēgt jebkādu līgumu vai vienošanos ar šo Patērētāju. Tajā skaitā var būt atsauksmju saņemšana par Klienta vai tā pārstāvju kredītvēsturi un informācijas atklāšana attiecīgajam dienestam par to, kā Patērētājs kārto savus pārskatus un citas krāpšanas novēršanas vai identitātes pārbaudes;
 2. Pasūtījumu izpilde, pārvaldīšana, patērētāju pakalpojumi, Patērētāju pirkumu izvēles profila veidošana un palīdzība Sabiedrības darbības un tās piedāvāto preču un pakalpojumu pārskatīšana, izstrādāšana un uzlabošana;
 3. Sabiedrības produktu un pakalpojumu un/vai citu Premier Farnell grupas sabiedrību vai trešo personu, produktu un pakalpojumu, ko Sabiedrība uzskata par tādiem, kas var interesēt Patērētāju vai tā pārstāvjus, tiešs mārketings pa pastu, faksu, telefonu, e-pastu, SMS, MMS vai citādi ar Patērētāja konkrētu iepriekšēju piekrišanu, ciktāl Sabiedrība ir likumīgi tiesīga veikt šādas darbības;
 4. Noziegumu profilakse vai atklāšana.

Personīgo datu apstrāde var būt saistīta ar:

 1. Sabiedrības pakalpojumu sniedzēju un pārstāvju Personīgo datu atklāšanu Patērētāja pasūtījuma apstrādes nolūkos;
 2. Šo Personīgo datu atklāšanu citām sabiedrībām Premier Farnell grupā, kuru produktus un pakalpojumus Sabiedrība uzskata par tādiem, kas var interesēt šo Patērētāju;
 3. Šo Personīgo datu atklāšanu trešajām personām, kuru produktus un pakalpojumus Sabiedrība uzskata par tādiem, kas var interesēt šo Patērētāju;
 4. Personīgo datu nosūtīšanu ārpus EEZ, tajā skaitā uz valstīm, kuru likumi neparedz atbilstošu Personīgo datu aizsardzību. Sabiedrība nosūta Personīgos datus ārpus EEZ tikai tādām sabiedrībām, kas ir garantējušas Sabiedrībai tādu pašu Personīgo datu aizsardzības līmeni, kāds ir nodrošināts Apvienotajā Karalistē.

Ja Patērētājs jebkurā laikā nevēlas, lai tā Personīgie dati tiktu izmantoti visos vai jebkādos augšminētajos nolūkos, tam jāsazinās ar Mārketinga vadītāju, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU, vai jāpaziņo par to jebkuram mūsu tirdzniecības pārstāvim, nododot pasūtījumu pa telefonu.

Lai saņemtu papildu informāciju par to, kā Sabiedrība izmanto personīgos datus, skatīt Sabiedrības privātuma politiku tās tīmekļa lapā.

20. Veicināšana

Gadījumā, ja Sabiedrība sūta Patērētājam veicināšanas materiālus sakarā ar precēm vai pakalpojumiem, kas pieejami no Sabiedrības, šie Nosacījumi attiecas uz visiem Izstrādājumiem, kas tiek pirkti uz šādu materiālu pamata.

21. Izcelsmes valsts

Preču izcelsmes valsts var būt valsts ārpus EK. Ja Sabiedrība rakstiskā veidā nav apstiprinājusi citādi, nekas šajā Katalogā nav jāuzskata par apliecinājumu attiecībā uz Preču vai jebkādas to daļas izcelsmes vietu, ražotāju vai izgatavotāju. Izcelsmes sertifikātu pieprasīšanas un pieejamības gadījumā Sabiedrība tās var izsniegt par pieprasījuma laikā noteiktu maksu.

22. Tirdzniecības vieta

Preču piegāde tirdzniecības vietā ir iespējama tikai uz oficiālu akreditīvu, debetkaršu vai naudas darījumu pamata. Preču saņemšanai nepieciešams pirkšanas uzdevums. Tirdzniecības vietā tiek pieņemti tikai skaidras naudas darījumi.

23. Eksports

Izņemot gadījumus, kad tas ir Sabiedrības pienākums, Patērētājam ir pienākums uz sava rēķina saņemt jebkādu licenci un pildīt jebkādus eksporta noteikumus, kas ir spēkā Apvienotajā Karalistē, un jebkādus importa vai eksporta noteikumus, kas ir spēkā tajā valstī, kurai Preces ir paredzētas.

Uz atsevišķām no Amerikas Savienotajām Valstīm importētām Precēm attiecas konkrēti ierobežojumi.

Attiecībā uz precēm, kuru ražošanas vai izcelsmes vieta ir Amerikas Savienotās Valstis, Patērētājs piekrīt pildīt visus spēkā esošos Amerikas Savienoto Valstu vai ārvalstu dienestu vai iestāžu eksporta likumus, ierobežojumus un noteikumus un neveikt nekādu importu, eksportu vai nodošanu pāreksportēšanas nolūkā uz valstīm, uz kurām attiecas aizliegums vai embargo, vai jebkurai noraidītai, bloķētai vai apzīmētai personai vai organizācijai, kas norādīta jebkurā šādā ASV vai citas valsts likumā vai noteikumos. Patērētājs apliecina un garantē, ka tas nav iekļauts Noraidīto personu, īpaši apzīmēto pilsoņu vai izslēgto personu sarakstā un ka tam nav citādi ar likumu aizliegts pirkt Izstrādājumus.

Sabiedrība patur tiesības neveikt piegādes noteiktiem patērētājiem vai noteiktām valstīm un prasīt no Patērētāja pilnas ziņas par Preču gala lietojumu un galamērķi.

24. ASV preces*

Attiecībā uz jebkādu Līgumu par tādu Preču piegādi, par kurām Sabiedrība pasūtījuma laikā ir paziņojusi, ka tās atrodas ASV krājumos vai uz tām attiecas tiešās sūtīšanas noteikumi („ASV krājumu preces”), šī 24.punkta noteikumi attiecas papildus visiem pārējiem šajos Nosacījumos norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Jebkādu pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp augstāk norādītajiem noteikumiem un šo 24.punktu noteicošais ir šis 24.punkts. Šis 24.punkts neattiecas uz Līgumiem, kuros neietilpst ASV krājumu preces.

 1. Piegāde
  Par visiem pasūtījumiem, kas satur ASV krājumu preces, jāmaksā papildu piegādes maksa tādā apjomā, kādu Sabiedrība ir publicējusi pasūtījuma laikā (pašlaik €25, bet var mainīties jebkurā laikā) („Maksa par ASV krājumiem”). Maksa par ASV krājumiem ir jāmaksā tikai vienu reizi Līguma laikā, neatkarīgi no ASV krājumu preču skaita, kas pasūtītas uz šī Līguma pamata, un tikai vienu reizi Līguma laikā, ja ir noslēgts Līgums par plānveida piegādi. Maksa par ASV krājumiem tiek aprēķināta par pirmo uz jebkura Līguma pamata piegādājamo ASV krājumu preču sūtījumu.
  Parasti ASV krājumu preces tiek piegādātas 3 darba dienu laikā, ja pasūtījums ir saņemts līdz pulksten 17 pēc Griničas meridiāna laika darba dienā. ASV krājumu preces, kas pasūtītas pēc pulksten 17 pēc Griničas meridiāna laika darba dienā vai tādā dienā, kas nav darba diena, parasti tiek piegādātas 3 darba dienas pēc nākamās darba dienas pēc pasūtījuma saņemšanas neatkarīgi no pasūtījuma procesa laikā izvēlētās piegādes metodes (kas tiek piemērota visām turpmāk pasūtītajām Precēm). Uz ASV krājumu precēm neattiecas īpaša piegāde tajā pašā vai nākamajā dienā. Kā norādīts iepriekš, visi piegādes termiņi ir orientējoši.
 2. Anulēšana un atdošana
  Izņemot 11.punktā noteikto, visi ASV krājumu preču vienreizējas vai plānveida piegādes pasūtījumi ir neatsaucami, un ASV krājumu preces nevar atdot, izņemot saskaņā ar 11. vai 16.punktu (ja tas ir piemērojams) vai ar Sabiedrības direktora iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
 3. Personīgo datu izmantošana sakarā ar ASV krājumu precēm
  Jebkāda Līguma izpildei par ASV krājumu precēm Sabiedrība nosūta tās personas Personīgos datus, kurai jāpiegādā Preces ASV. Nododot jebkādu ASV krājumu preču pasūtījumu, Patērētājs piekrīt šādai datu nodošanai arī tādā gadījumā, ja ASV nenodrošina tādu pašu Personīgo datu aizsardzības līmeni kā Apvienotā Karaliste. Sabiedrība cenšas nodrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni Personīgiem datiem, kamēr ar tiem rīkojas tās pārstāvji ASV. Ja Personīgie dati attiecas uz citu personu, kurai jāpiegādā Preces, Patērētājs apliecina, ka tas ir pilnvarots šīs personas vārdā izteikt piekrišanu. Patērētājs var izteikt vai liegt piekrišanu, sazinoties ar Eksporta departamentu, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, Apvienotajā Karalistē, bet tas ievērojami samazina pakalpojumus, ko Sabiedrība var piedāvāt, un var likt Sabiedrībai mainīt Līguma noteikumus.

*Attiecas tikai uz ES valstīm.

25. Vecuma prasības attiecībā uz noteiktām precēm

Ja likums nosaka minimālo vecumu noteiktu Preču pirkšanai, Patērētājs apstiprina, ka ir sasniedzis nepieciešamo vecumu un ka Preču piegādi pieņems persona, kas ir sasniegusi attiecīgo vecumu.

26. Dzīvības uzturēšanas un medicīniskas ierīces

Preces nav paredzētas un nav atļautas implantēšanai ķermenī vai izmantošanai dzīvības uzturēšanas iekārtās, citās medicīniskās iekārtās vai sistēmās jebkādam nolūkam, ja var pamatoti sagaidīt, ka Preču nepareiza darbība var radīt personas traumu. Patērētāji, kas lieto Preces jebkuram šādam nolūkam, dara to uz savu risku un piekrīt atbrīvot Sabiedrību un tās piegādātājus no jebkādas atbildības un atlīdzināt jebkādus izdevumus (tajā skaitā izmaksas), kas rodas šādas lietošanas rezultātā.

27. Eiro

Gadījumā, ja Apvienotā Karaliste pāriet uz Eiropas vienoto valūtu (pazīstamu kā eiro vai citādi) vai piekrīt noteikt konvertācijas kursus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tas nemaina nekādus Līguma noteikumus, neatbrīvo no to izpildes un nekalpo par attaisnojumu neizpildei.

28. Nepārvarama vara

Sabiedrība neuzņemas nekāda veida atbildību pret Patērētāju un nav nepārkāpj šos Nosacījumus jebkādu šajā Līgumā noteiktu saistību neizpildes vai izpildes nokavējuma gadījumā, ja kavējumu vai neizpildi izraisījis jebkāds iemesls, kas atrodas ārpus Sabiedrības pamatotas kontroles (tajā skaitā, bet ne tikai, valdības lēmumi, karš, ugunsgrēks, sprādziens, plūdi, importa vai eksporta noteikumi vai embargo, darba strīdi, nespēja nodrošināt Preču vai darbaspēka piegādes vai to kavējums). Sabiedrība var pēc savas izvēles aizkavēt vai atcelt visa Līguma vai jebkādas tā daļas izpildi vai atcelt to.

29. Telefona sarunu ierakstīšana

Sabiedrība patur tiesības pārraudzīt, pārtvert vai ierakstīt telefona sarunas, un tā var pārraudzīt vai pārtvert visas e-pasta vai citas elektroniskas komunikācijas savās telpās apmācību, drošības un kvalitātes nolūkos.

30. Tiesiskais skaidrojums

Visi Līgumi tiek regulēti un skaidroti saskaņā ar Anglijas likumiem, un Puses pakļaujas Anglijas tiesu jurisdikcijai.

31. Vispārēji nosacījumi

Jebkurš šo Piegādes nosacījumu punkts, ko jebkura kompetenta iestāde atzīst par nelikumīgu, spēkā neesošu, atceļamu, neizpildāmu vai nepamatotu (pilnībā vai daļēji), šādas nelikumības, spēkā neesamības, atcelšanas, neizpildes vai nepamatotības apmērā tiek uzskatīts par nodalītu, un visi pārējie šo Piegādes nosacījumu punkti un šāda punkta atlikusī daļa paliek nemainīga. Ja Sabiedrība pilnībā vai daļēji nepastāv uz jebkura šo Piegādes nosacījumu punkta izpildi, tas nav uzskatāms par atteikšanos no jebkādām šajos Piegādes nosacījumos paredzētām tiesībām.

Sabiedrība ir tiesīga bez Patērētāja piekrišanas, neinformējot to, ņemot vērā apgrūtinājumu, nodot šo Nosacījumu un/vai jebkura Līguma priekšrocības jebkurai savas grupas sabiedrībai (atbilstoši Apvienotās Karalistes 1989.gada Likuma par sabiedrībām 53.(1) panta definīcijai) jebkurā laikā.

Izņemot 16.punktā noteikto, Līgumslēdzējām puses neparedz jebkādu Līguma noteikumu izpildi uz Apvienotās Karalistes 1999.gada Likuma par līgumiem (Trešo personu tiesības) pamata nevienai personai, kas nav līgumslēdzēja puse.

32. Tulkojumi

Ja pastāv jebkādas pretrunas starp šiem noteikumiem un jebkādu to tulkojumu, noteicošā ir angļu valodas versija.

33. Uzņēmējdarbības administrēšana

Ar tirdzniecības konta sekmīgu izveidi un pasūtījumu apstrādi saistītā administrēšana var būt daļēji vai pilnībā automatizēta.

Šie Noteikumi aizstāj visas iepriekšējās vienošanās.
2020 Janvāris


The Company is a business to business supplier. However, if you purchase as a Consumer (as defined below) then the following terms apply.

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Consumers

Expected currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out and which includes a directory of products offered by the Company.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situated at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assignees.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Consumer’ means a person contracting with the Company for a purpose not connected directly with his/her professional or business activity, whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

The Consumer is obliged to read and accept these Conditions prior to placing an order.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Consumer. If there is any conflict between

 • the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
 • the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Consumer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a duly authorised representative of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in EUR exclusive of VAT as stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue, but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is placed by Consumer, unless the Company informs the Consumer without delay about a vital change in prices and Consumer confirms the order with the new price. If the Consumer did not confirm the order it is considered as unplaced and the Company will inform the Consumer about this without delay.

Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’), the price payable for them will be that applicable at the time of delivery of the first batch of Supplies.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment may be made by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced upon delivery of the Goods; or
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request; or
 3. Visa credit cards; or
 4. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Consumer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Consumer.

All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Consumer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5. New Accounts

A Consumer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right at its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time, without notice to the Consumer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

An order can be placed by telephone, facsimile, e-mail or web or e-procurement orders.

Before placing an order a consumer is to be provided with information on the purchase regarding a description of product to be purchased, quantity, price including VAT, and total cost of delivery.

Each order placed by the Consumer will be confirmed in writing, which will include details of the price, product description, quantity, delivery etc.

The Consumer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a duly authorised representative of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided; however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Consumer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day to the place indicated by Consumer in an order as a place of delivery.

Goods ordered by other means will be delivered within 2-3 days to the place indicated by the consumer in an order to be the place of delivery.

Information on the costs of delivery are provided on the website: see www.farnell.com/lv

Information on the modes of delivery available on the website: see www.farnell.com/lv

The Consumer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates.

The Company reserves the right to delay the dispatch for number of reasons, including to perform necessary credit or anti-fraud checks or procedures. Where the dispatch is delayed for such reasons, the Company will inform the Consumer in due course.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Consumer must inspect the Supplies as soon as reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 15 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 2 months of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Consumer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as confirmed by Consumer upon collection at the place of delivery indicated by Consumer, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Consumer on delivery. Subject to condition 16(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time, without additional charge and costs for the Consumer, or to refunding the price then paid in respect of such Supplies as described in Condition 9 below, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

9. Returns – Complaints

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.

Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or €15, whichever is the greater.

Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Right to withdraw

The consumer is entitled to withdraw from the Contract without providing justification and without additional charges within 14 days of delivery of item or performance of Service, by providing a written notice (but not by email) to the following address Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Upon withdrawing from the Contract regarding purchase of Goods, the Consumer is to follow the return procedure described in clause 9 above. If the Consumer is withdrawing from the Contract and the Company has offered any credit terms to the Consumer as specified in Condition 4 e above, the Consumer shall although have the right to withdraw from this credit agreement on the same conditions specified herein.

This time for withdrawal from the Contract and credit agreement shall be prolonged to 3 months after delivery of Goods or in case of Services after concluding Contract, if the consumer is not provided with a written confirmation of the order including product, price, and confirmation of delivery mode and costs.

11. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including, without limitation, in this Catalogue, data sheets, application notes, on despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct.

The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions, but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 11, Consumers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

12. Risk and ownership

Where the delivery is per post or courier, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Consumer when the Goods are delivered to the Consumer and collected upon confirmation in writing.

Ownership of the Goods shall not pass to the Consumer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Consumer to the Company in any account whatsoever. Until ownership passes to the Consumer, the Consumer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Consumer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Consumer, or an execution or distress is levied against the Consumer, or any equivalent action is taken in any other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Consumer.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

13. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

14. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a duly authorised representative of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise to the maximum extent permitted under applicable law. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is that of the Consumer, unless specifically stated in writing by a duly authorised representative of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a duly authorised representative of the Company is acted on entirely at the Consumer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 16, the liability of the Company to the Consumer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 14 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

15. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Consumer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Consumer’s choice, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Consumer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company; or
 • because the Consumer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods; or
 • if the Consumer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Consumer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 15 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods that have been replaced will belong to the Company.

Except as set out in Condition 16(i) , the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 15, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies.

Subject to the above and except as set out in Condition 16(i), and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Consumer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Consumer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

16. Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Consumer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation.
  • For damages inflicted as a result of Company intended misbehaviour or due to gross negligence.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 14 (Performance and fitness for purpose), and 15 (Warranty/Guarantee) and Condition 16(i) above, the Company will be under no liability to the Consumer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors; or
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract; or
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies; or
 • Any acts or omissions of the Company at the Consumer’s premises; or
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 14) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Consumer.

Save as set out in Condition 16(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 11, 14, 15, 16 and 17 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

17. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Consumer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 16:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform as soon as practically possible the Consumer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Consumer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

18. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to intellectual and industrial property rights including patents, know-how, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Consumer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Consumer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Consumer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

19. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Consumer, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Consumer, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Consumer, including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Consumer. This may include conducting credit reference searches against a Consumer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Consumer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfilment, administration, consumer services, profiling the Consumer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Consumer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise, upon Consumers prior express consent to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents for the purpose of processing of order of the Consumer;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Consumer does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data, please see the Company’s privacy policy on its website

20. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Consumer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

21. Country of Origin

Goods may originate from a non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

22. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

23. Export

The Consumer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Consumer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Consumer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain consumers or certain countries and to require from the Consumer full details of the end use and final destination of the Goods.

24. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or subject to the Newark direct ship terms (“ US Stock Goods ”), the provisions of this Condition 24 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 24, this Condition 24 shall prevail. This Condition 24 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US StockGoods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 11 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Stock Goods may not be returned except in accordance with Conditions 11 or 16 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Consumer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Consumer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Consumer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Consumer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Life Support and Medical Applications

The Goods are not designed or authorised for implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or systems for any other purpose where the malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury. Consumers using the Goods for any such purpose do so at their own risk and agree to indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from such use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Consumer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under this Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Parties submit to the jurisdiction of the English Courts.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Consumer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 16, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then English version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020